Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:48:08
- Günaydýn, Byron.
- Bugün kapaktaydýn!

:48:11
Görmüþsündür. Bence bu çok iyi.
:48:15
- Pasarian'dan haber var mý?
- Hayýr. Tamamen ortadan kayboldu.

:48:19
- Richard seni görmek istiyor.
- Tatilden döndü mü?

:48:22
- Evet, harika görünüyor.
- Buna ihtiyacý vardý.

:48:26
Pasarian Hindistan'da ne cehennemde?
:48:29
Oradaki toprak satýn alma önerisiyle ilgili
ikinci bir fikre ihtiyacým vardý.

:48:32
Zaten satýn almadýk mý?
:48:35
Kararý uygulamaya geçirdiðimizle ilgili
raporumu onaylamýþtýn.

:48:39
Bu ebni þirketle ilgili verilen
kararlarýn dýþýnda býrakmaz.

:48:43
- Sen tatildeydin.
- Bana telefonla ulaþabilirdin.

:48:47
Bill Atherton bu kararý kabul etmezdi.
:48:50
- Ben Bill Atherton deðilim.
- Bunu senden beklemezdim.

:48:53
Fakat þirket yönetimindeki kurallarý
takip etmen lazým.

:49:00
Hatýrlayacaðým.
:49:09
Pasarian'dan ne istedin?
:49:11
P-84 ünitesinin dizaynýnda bir sorun vardý.
Walker yaygara kopardý.

:49:16
Onun felaket tellalý olduðunu bilirim,
ama bu kez haklý.

:49:19
Bana býrak, Richard.
:49:25
Bu kez, Napoleon yenilmez olduðunu düþündüðünde...
:49:28
...en büyük hatasýný yapmýþ oldu.
:49:31
Saldýrdýðýnda, Ruslar ustalýkla
ülkelerine geri çekildiler.

:49:35
Ona tuzak kurdular ve
Moskova'ya girmesini saðladýlar.

:49:41
Kim güldü?
:49:44
Ben güldüm, efendim.
:49:46
Sen mi?
:49:48
Buraya gel.
:49:52
O kaðýtla birlikte.

Önceki.
sonraki.