Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:49:00
Hatýrlayacaðým.
:49:09
Pasarian'dan ne istedin?
:49:11
P-84 ünitesinin dizaynýnda bir sorun vardý.
Walker yaygara kopardý.

:49:16
Onun felaket tellalý olduðunu bilirim,
ama bu kez haklý.

:49:19
Bana býrak, Richard.
:49:25
Bu kez, Napoleon yenilmez olduðunu düþündüðünde...
:49:28
...en büyük hatasýný yapmýþ oldu.
:49:31
Saldýrdýðýnda, Ruslar ustalýkla
ülkelerine geri çekildiler.

:49:35
Ona tuzak kurdular ve
Moskova'ya girmesini saðladýlar.

:49:41
Kim güldü?
:49:44
Ben güldüm, efendim.
:49:46
Sen mi?
:49:48
Buraya gel.
:49:52
O kaðýtla birlikte.
:50:04
Sýnýfta bir sanatçýmýz varmýþ.
:50:09
Neyin var, Thorn?
Seni sýkýyor muyum?

:50:11
Öyleyse Napoleon'un bütün savaþlarýný biliyorsun?
:50:15
- Bazýlarýný, efendim.
- Biliyor musun?

:50:18
- Rusya'da kaç askerini kaybetti?
- 450.000, efendim.

:50:22
Ruslar kýþ gelene kadar onu oyaladýlar...
:50:25
...sonra da ölümcül geri çekiliþi baþladý.
:50:28
Mareþal Ney'in tüm desteðine raðmen...
:50:30
...büyük ordusundaki 600.000 askerin
ancak 50.000'ini sað olarak kurtarabildi.

:50:35
- Tarih?
- 1812. 1814'te imporatorluk tahtýndan indirildi.

:50:39
- Sonra?
- Elba'da kýsa bir sürgünden sonra...

:50:41
...Fransa'ya gitti ve Yüz Gün Savaþlarý baþladý.
Waterloo'da yenilinceye dek sürdü.

:50:46
- Tarih?
- 1815.

:50:48
- Biraz tarih deneyelim. Ýmparatorun ölümü?
- 1821.

:50:51
- Nil Savaþý?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:55
- Otuz Yýl Savaþlarý?
- Baþlangýç mý bitiþ mi?

:50:57
- Baþlangýç.
- 1618.

:50:59
- Siyah... Ölüm?
- 1334.


Önceki.
sonraki.