Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:04
Sýnýfta bir sanatçýmýz varmýþ.
:50:09
Neyin var, Thorn?
Seni sýkýyor muyum?

:50:11
Öyleyse Napoleon'un bütün savaþlarýný biliyorsun?
:50:15
- Bazýlarýný, efendim.
- Biliyor musun?

:50:18
- Rusya'da kaç askerini kaybetti?
- 450.000, efendim.

:50:22
Ruslar kýþ gelene kadar onu oyaladýlar...
:50:25
...sonra da ölümcül geri çekiliþi baþladý.
:50:28
Mareþal Ney'in tüm desteðine raðmen...
:50:30
...büyük ordusundaki 600.000 askerin
ancak 50.000'ini sað olarak kurtarabildi.

:50:35
- Tarih?
- 1812. 1814'te imporatorluk tahtýndan indirildi.

:50:39
- Sonra?
- Elba'da kýsa bir sürgünden sonra...

:50:41
...Fransa'ya gitti ve Yüz Gün Savaþlarý baþladý.
Waterloo'da yenilinceye dek sürdü.

:50:46
- Tarih?
- 1815.

:50:48
- Biraz tarih deneyelim. Ýmparatorun ölümü?
- 1821.

:50:51
- Nil Savaþý?
- 1789.

:50:53
- Trafalgar?
- 1805.

:50:55
- Otuz Yýl Savaþlarý?
- Baþlangýç mý bitiþ mi?

:50:57
- Baþlangýç.
- 1618.

:50:59
- Siyah... Ölüm?
- 1334.

:51:01
- Abraham Lincoln'ün ölümü?
- 1865.

:51:04
- I. Charles?
- 1649.

:51:05
- Oliver Cromwell?
- 1658.

:51:06
- Thomas More?
- 1535.

:51:08
- Thomas Becket?
- 1170.

:51:09
- Kara Prens?
- 1376.

:51:12
- Jean Paul Marat?
- 1793.

:51:14
- Danton'un ölümü?
- 1794.

:51:15
- William McKinley?
- 1901.

:51:17
- Socrates'in ölümü?
- M.Ö. 399.

:51:19
- Aristotle?
- M.Ö. 322.

:51:20
- Büyük Ýskender?
- M.Ö. 323.

:51:22
- Sir Francis Drake?
- 1596.

:51:24
- Julius Caesar?
- M.Ö. 44.

:51:27
- Roosevelt?
- 1945.

:51:28
- III. Richard?
- Thorn!

:51:31
Buraya gel.
:51:37
Dýþarýya.
:51:39
Tahtadakileri yazýn.
:51:50
Ne yapmaya çalýþýyordun, Damien?
:51:58
- Ne yapmaya çalýþýyordun?
- Sadece sorularý cevaplýyordum, Çavuþ.


Önceki.
sonraki.