Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:03
...lütfen bilet kontrolüne gidin.
:58:06
Bir veya iki saatlik bir rötar olacak.
:58:20
Thorn malikanesi.
:58:23
Hayýr, Bay Pasarian. Dýþarýda.
:58:43
Evet?
:58:44
Pasarian! Ne cehennemdesin?
:58:49
Dinle...
:58:51
Dinle. Bence hemen buraya gelmelisin.
:58:55
Tamam.
:59:01
Evde yok.
:59:03
Pasarian beni niye aradý acaba?
:59:06
Oh, neyse. Onu yarýn ararým.
:59:11
Merhaba.
:59:13
Ve ertesi gün onu aradým.
Bana öldüðünü söylediler. Öldürülmüþ.

:59:17
- Ne?
- Boðazlanmýþ.

:59:19
Yani bize topraðýný satmak istemediði için
adamlarýmýzdan biri tarafýndan
öldürüldüðünü mü söylüyorsun?

:59:23
- Buna eminim.
- Ýmkansýz.

:59:26
Bak, sekiz eyalette satýn almak istediðin
topraklarý deðerlendirdim...

:59:29
...ve üçünde üç ölüm gerçekleþmiþ.
:59:32
- Sorumlusu kim?
- Hiçbir fikrim yok.

:59:38
- Bunu araþtýracaðým.
- Bay Thorn'a söylemeyecek miyiz?

:59:41
Ben onunla konuþurum.
Bu arada, seni görmek istiyor.

:59:43
- Ne için?
- P-84'ün çalýþmalarý için.

:59:47
Masanda bir rapor var. Sabah onunla ilgilen.
Onu kapatmak istemiyorum.

:59:51
Evet, ilgilenirim.
:59:53
Umarým peþimizde meraklý biri yoktur.

Önceki.
sonraki.