Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:01
Evde yok.
:59:03
Pasarian beni niye aradý acaba?
:59:06
Oh, neyse. Onu yarýn ararým.
:59:11
Merhaba.
:59:13
Ve ertesi gün onu aradým.
Bana öldüðünü söylediler. Öldürülmüþ.

:59:17
- Ne?
- Boðazlanmýþ.

:59:19
Yani bize topraðýný satmak istemediði için
adamlarýmýzdan biri tarafýndan
öldürüldüðünü mü söylüyorsun?

:59:23
- Buna eminim.
- Ýmkansýz.

:59:26
Bak, sekiz eyalette satýn almak istediðin
topraklarý deðerlendirdim...

:59:29
...ve üçünde üç ölüm gerçekleþmiþ.
:59:32
- Sorumlusu kim?
- Hiçbir fikrim yok.

:59:38
- Bunu araþtýracaðým.
- Bay Thorn'a söylemeyecek miyiz?

:59:41
Ben onunla konuþurum.
Bu arada, seni görmek istiyor.

:59:43
- Ne için?
- P-84'ün çalýþmalarý için.

:59:47
Masanda bir rapor var. Sabah onunla ilgilen.
Onu kapatmak istemiyorum.

:59:51
Evet, ilgilenirim.
:59:53
Umarým peþimizde meraklý biri yoktur.
1:00:18
Hadi, millet. Hadi gidelim.
1:00:42
Tamam, çocuklar.
Nasýl, beðendiniz mi?

1:00:50
Sizi gezdireceðim bu büyük tesisi þu bilgisayarý
yöneten üç kiþilik ekip kontrol ediyor.

1:00:56
Bay Thorn'un ofisi, lütfen.
1:00:58
Alo, Bay Thorn hala gelmedi mi? Ben Pasarian.

Önceki.
sonraki.