Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:15
Hala aramadý mý?
1:01:16
Biliyorum. Biliyorum.
Lütfen denemeye devam edin. Teþekkür ederim.

1:01:22
P-84 kontrol listesi sende mi?
1:01:30
Beyler, lütfen baþlýklarýnýzý takýn.
1:01:32
Lütfen gözlükleriniz her zaman takýlý olsun.
Baþlýklarýnýzý ve gözlüklerinizi takýn.

1:01:37
Bildiðiniz gibi bu,
ekinleri daha hýzlý ve daha çok büyütüyor.

1:01:40
Daha fazla geliþmeye ve
daha güçlü gübrelere ihtiyacýmýz var.

1:01:46
Burada sekste de iþe yarayan bir ilaç var mý?
1:01:49
Bu doðru.
Seksin çekiciliði böcekleri tuzaða çekiyor...

1:01:56
...ve onlarý öldürüyor.
1:02:00
Thorn Þirketi'nin elektronikten enerjiye yönelmesi...
1:02:02
...þirketi daha güçlü bir hale getirdi.
1:02:06
Ama Thorn Þirketi'nin geleceði
sadece güneþ enerjisinde yatmýyor...

1:02:10
...katmanlý petrol ve yerçekimi
gücünde de yatýyor.

1:02:14
Kazançlý geleceðimiz beyler...
1:02:16
...bu ayrýca... açlýk için.
1:02:21
Þimdi biz... potansiyel olarak
dünyanýn en korkunç gücüne sahibiz.

1:02:26
Geniþ çaplý tarýmsal çalýþmalar için.
1:02:29
Her neyse...
Yerli halklarý koruyoruz.

1:02:32
Çok kazançlý bir iþin içinde olduðumuzu düþünüyorsanýz,
deðiliz! Bunun altýný çiziyorum.

1:02:37
Yardým için oradayýz.
1:02:40
- Evet, Jane?
- Bay Pasarian P-84'te çalýþýyor.

1:02:43
- Orada olduðunda öðrenmek istemiþtiniz.
- Teþekkür ederim.

1:02:46
Beyler, yarým saatlik bir ara.
1:02:59
Þimdi tesisin deney bölümüne giriyoruz.

Önceki.
sonraki.