Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:00
Thorn Þirketi'nin elektronikten enerjiye yönelmesi...
1:02:02
...þirketi daha güçlü bir hale getirdi.
1:02:06
Ama Thorn Þirketi'nin geleceði
sadece güneþ enerjisinde yatmýyor...

1:02:10
...katmanlý petrol ve yerçekimi
gücünde de yatýyor.

1:02:14
Kazançlý geleceðimiz beyler...
1:02:16
...bu ayrýca... açlýk için.
1:02:21
Þimdi biz... potansiyel olarak
dünyanýn en korkunç gücüne sahibiz.

1:02:26
Geniþ çaplý tarýmsal çalýþmalar için.
1:02:29
Her neyse...
Yerli halklarý koruyoruz.

1:02:32
Çok kazançlý bir iþin içinde olduðumuzu düþünüyorsanýz,
deðiliz! Bunun altýný çiziyorum.

1:02:37
Yardým için oradayýz.
1:02:40
- Evet, Jane?
- Bay Pasarian P-84'te çalýþýyor.

1:02:43
- Orada olduðunda öðrenmek istemiþtiniz.
- Teþekkür ederim.

1:02:46
Beyler, yarým saatlik bir ara.
1:02:59
Þimdi tesisin deney bölümüne giriyoruz.
1:03:03
Umuyoruz ki buradaki zekirli kimyasal maddeler
bir gün dünyadaki açlýðý sona erdirecek.

1:03:22
Burasý P-84. Vat 29'u kontrol edin.
1:03:29
22-L'yi baþlat.
1:03:36
Kontrol.
1:03:38
93-D.
1:03:44
Kontrol.
1:03:45
Bu on inçlik valf bilgisayara baðlý.
1:03:47
Gaz ve eriyiklerin depolardan ana tanka...
1:03:51
...geçmelerini saðlamak üzere programlandý.
1:03:54
Þu anda tamir için kapalý bulunmakta.
1:03:58
Kontrol.
1:03:59
14-S.

Önceki.
sonraki.