Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:22:22
Orada olduðunu biliyorum.
1:22:46
Neden benden kaçýyorsun, Mark?
1:22:48
Kim olduðunu biliyorum.
1:22:50
- Öyle mi?
- Dr. Warren biliyor.

1:22:53
- Babama anlattýklarýný duydum.
- Peki ne dedi?

1:22:57
Dedi ki...
Þeytan yeryüzünde görüntüsünü yaratmýþ.

1:23:01
Þeytan mý?
1:23:03
Baþka ne dedi?
1:23:09
Söye, Mark.
1:23:13
- Senin canavar olduðunu söyledi.
- Hadi. Neler diyorsun?

1:23:16
Banan seni öldürmeye çalýþtý.
1:23:19
Onun delirdiðini söylediler ama o biliyordu.
1:23:24
Seni seviyorum, Mark.
Sen benim kardeþim gibisin.

1:23:26
- Hayýr! Hayýr!
- Sen benim kardeþimsin.

1:23:31
- Bana çok þey ifade ediyorsun...
- Canavarýn kardeþi olmaz! Bana öyle hitap etme!

1:23:35
- Dinle beni, Mark...
- Kabul et. Anneni öldürdün.

1:23:39
Hayýr. O benim annem deðildi.
Ben evlat edinildim.

1:23:42
Çakal. Çakal olarak doðdun.
1:23:46
Evet.
1:23:48
Dünyadaki en büyük gücün
görüntüsü olarak doðdum.

1:23:51
Terkedilmiþ Olan.
1:23:53
Terkedilmiþ çünkü onun muhteþemliði
ondan alýndý ve o uzaða atýldý.

1:23:57
Ama o yeniden doðdu, Mark. Ýçimde.

Önceki.
sonraki.