Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:24
Mark...
1:25:29
Oh, Mark...
1:25:34
- Ne oldu?
- Bilmiyorum.

1:25:36
Yürüyorduk... v-ve o düþtü.
1:25:43
- Düþtü.
- Eve dön.

1:25:45
Ben bir þey yapmadým.
1:25:47
Sadece düþtü. Ben bir þey yapmadým.
1:25:56
Tanrý'nýn bahþettikleri yine ona geri döner.
1:26:00
Ve o çaðýrdýðýnda, bundan kaçmanýn yolu yoktur.
1:26:05
O ölümlü vücutlarýmýza kendi ruhuyla...
1:26:10
...can verdi.
1:26:14
Mutlak yeniden doðuþa dek...
1:26:18
...efendimiz, Yüce Ýsa...
1:26:20
...kardeþimiz Mark'ý Kadir-i Mutlak Tanrý'ya
emanet ediyoruz.

1:26:25
Ve onu topraða teslim ediyoruz.
1:26:28
Toprak topraða...
1:26:30
...küller küllere...
1:26:33
...tozlar tozlara.
1:26:35
Dua edelim.
1:26:37
Merhametli Tanrýmýz, efendimiz Ýsa'nýn babasý,
yeniden doðuþ ve yaþamýn...

1:26:42
Nasýl olabilir, Doktor?
Bazý izler olmalý.

1:26:46
Defalarca onu kendiniz muayene ettiniz.
1:26:48
Korkarým bunu daha önce de gördüm.
1:26:51
Mükemmel, normal bir çocuk ya da adam
her bakýmdan saðlýklý görünür.

1:26:55
Ama beynindeki ince bir damar týkanýverir...

Önceki.
sonraki.