Damien: Omen II
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:26:00
Ve o çaðýrdýðýnda, bundan kaçmanýn yolu yoktur.
1:26:05
O ölümlü vücutlarýmýza kendi ruhuyla...
1:26:10
...can verdi.
1:26:14
Mutlak yeniden doðuþa dek...
1:26:18
...efendimiz, Yüce Ýsa...
1:26:20
...kardeþimiz Mark'ý Kadir-i Mutlak Tanrý'ya
emanet ediyoruz.

1:26:25
Ve onu topraða teslim ediyoruz.
1:26:28
Toprak topraða...
1:26:30
...küller küllere...
1:26:33
...tozlar tozlara.
1:26:35
Dua edelim.
1:26:37
Merhametli Tanrýmýz, efendimiz Ýsa'nýn babasý,
yeniden doðuþ ve yaþamýn...

1:26:42
Nasýl olabilir, Doktor?
Bazý izler olmalý.

1:26:46
Defalarca onu kendiniz muayene ettiniz.
1:26:48
Korkarým bunu daha önce de gördüm.
1:26:51
Mükemmel, normal bir çocuk ya da adam
her bakýmdan saðlýklý görünür.

1:26:55
Ama beynindeki ince bir damar týkanýverir...
1:27:00
Yani... doðduðundan beri oradaydý?
1:27:03
Mümkündür.
1:27:05
Üzgünüm. Çok üzgünüm.
1:27:37
Gitmek istemiyorum, Ann.
Ama gitmek zorundayým.

1:27:41
Niye onu telefonla aramýyorsun?
Neden New York'a onca yolu gitmen gerek?

1:27:44
Çünkü baþýnýn belada olduðunu duydum.
1:27:47
- Bak, bana ihtiyacý var.
- Sana benim de ihtiyacým var.

1:27:51
Mümkün olan en kýsa zamanda döneceðim.

Önceki.
sonraki.