Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:03:04
-Vypadá úžasnì.
-Díky.

:03:06
Pøíjemnou dovolenou, lásko.
:03:09
Èínský olej na døevo! Kdes to sehnala?
:03:12
Helena mi to pøivezla z Osla.
:03:14
Je toho dost na celý stùl i toaletní stolek.
:03:20
A co bude asi tohle?
:03:22
Lásko, sehnal jsi to. Dìkuju.
:03:24
Staèí na celý pokoj pro hosty.
:03:26
Jsem tak ráda, že trávíme dovolenou doma.
:03:28
-Zaènu s tím hned.
-Kam jdeš?

:03:35
-Jdu to zvednout.
-Jak si pøejete...

:03:42
-Mìl bys to radši vzít.
-Jdu.

:03:50
Proboha!
:03:57
Jane.
:04:00
Je øada na tobì, lásko.
:04:14
-Hodnì štìstí.
-Diky.

:04:18
Jsem ráda, že jsem tì našla.
Slyšela jsem, že jste na dovolené.

:04:21
Tak. Úplný odpoèinek.
:04:23
Dneska nabízím 260.000 dolarù.
:04:26
-Ve tøi ètvrtì na sedm ráno?
-Nabídka je seriózní.

:04:29
Od jednoho chlapa z New Yorku,
kterému staèilo vidìt fotku.

:04:33
Jane, neposílej fotografie našeho domu.
:04:35
Chtìl by sem pøivést manželku a rodinu,
chce mír a klid.

:04:40
A my jsme chtìli právì tohle.
:04:41
Tenhle dùm je pro vás pøíliš velký.
Hodí se pro manžele s dìtmi.

:04:47
Nemyslela jsem to tak.
Ale tenhle dùm je pøíliš veliký.

:04:51
-Uvidíme se za ètrnáct dní. Jo?
-Pøemýšlej o tom.


náhled.
hledat.