Beetlejuice
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:52:14
Dokázali jsme to!
:52:17
Mrknem se, jak budou zdrhat.
:52:19
Každým okamžikem
vyletí s pokøikem ze dveøí.

:52:26
Každým okamžikem.
:52:34
To jscm já, Lydic.
:52:39
Chtìjí, abyste sešli dolù.
:52:41
Delia øíká,
že smíte nosit jakékoliv prostìradlo.

:52:45
Bylo to jak v lunaparku.
:52:48
Teda!
:52:49
-Nevìdìla jsem, že umím kalypso.
-Byla to vynikající zábava.

:52:52
Ted´ tu máme Tracyho a Hepburnovou.
:52:55
Skuteènì rafinovaná dvojice.
Objevují se i v prostìradlech.

:53:00
Charlesi, proè jsi nám o tom døíve neøekl?
:53:05
Snad je lepší, aby se to nerozkøiklo.
Pak je bude každý chtít na mejdan.

:53:09
Lidi za to zaplatí fùru penìz.
:53:11
Èasopis Eequircr nabízí 50.000 dolarù za
dùkaz posmrtného života.

:53:17
To je ono, Charlesi.
Ted´ sem Maxie Deana urèitì dostaneš.

:53:20
-Myslíš?
-Sára miluje nadpøirozené vìci.

:53:23
Ta ho sem nažene v jeho vrtulníku,
:53:26
jestliže jí pøedvedeš strašidla.
:53:32
Mìl bych ti pøipomenout,
že jsem Deliin agent.

:53:34
Na její práci jsem po léta prodìlával peníze.
:53:37
Kdyby tu k nìèemu došlo, já to zvládnu.
:53:39
Ale ne, dokud neuvidím skuteèný dùkaz.
:53:42
-A co tenhle stùl?
-A k èemu podle tebe tady došlo?

:53:46
Jaké peníze? Nevìøíš v mou práci?
:53:49
Tady je Lydie.
:53:51
-No?
-Nechtìjí sejít dolù.


náhled.
hledat.