Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:01:01
Šta? Hajde.
1:01:06
Imam svo vreme u rukama...
1:01:09
i samo sedim i smišljam
ove komplikovane scenarije.

1:01:17
Oni ne žele da trošim svoje vreme
tako da ja želim da verujem u njih.

1:01:24
Da li terapija pomaže nešto?
1:01:26
O, John, ne znam.
1:01:29
Samo se oseæam glupo sedeæi tamo
i prièajuæi o svojim malim problemima...

1:01:32
kada znam
da ta jadna deca gladuju.

1:01:36
Pa...
1:01:41
prekidajuæi terapiju neæeš...
1:01:44
nahraniti gladnu decu u Ethiopia-ji.
1:01:48
Znam.
1:01:55
Nikad nisi rekao
reè "jebati".

1:02:01
Jebem mu!
1:02:05
To je neizrecivo glupo,
teško mi je da poverujem da si to uradila.

1:02:09
Šta je toliko glupo u vezi toga?
1:02:13
Èak i ne znaš momka.
1:02:15
Pa, ti ga znaš.
On je tvoj prijatelj.

1:02:18
Misliš li da mu se može verovati?
1:02:21
Ne znam.
1:02:24
Ne znam. Od onoga što si mi
rekla, ne znam.

1:02:28
Znao bi kad
bi se pojavio obuèen...

1:02:31
Kao neki preduzivaè
za umetnièki svet.

1:02:34
Ja volim naèin na koji se oblaèi.
1:02:46
Šta ako ova kaseta
dospe u pogrešne ruke?

1:02:49
"Pogrešne ruke"?
1:02:51
Ne prièamo o vojnim tajnama.
1:02:55
To su samo kasete koje pravi
da bi mogao da sedne negde...

1:02:59
i da ustane.

prev.
next.