Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:00
Yani o kadar çöp var ki.
:01:03
Anlýyor musun? Sonunda bunlarý
koyabileceðimiz yer kalmayacak.

:01:08
En son... þu mavna kayaya oturduðunda
böyle hissetmeye baþladým.

:01:15
Biliyorsundur, adanýn etrafýndaydý
ve kimse sahip çýkmýyordu.

:01:19
- Bunu hatýrlýyor musun?
- Evet, hatýrlýyorum.

:01:24
Seni bu kaygýya iten ne olabilir
bir fikrin var mý?

:01:28
Evet. Evet.
:01:30
Anlarsýn, geçen gece John çöpü
dýþarý çýkarýyordu...

:01:34
ve sürekli konteynýrýn dýþýna
bir þeyler döküyordu..

:01:37
bu da bana...
:01:40
Çöp üreten çöp tenekesi gibi
bir þey hayal etmeye baþladým.

:01:46
durmuyordu, ha bire çöp üretiyordu.
Çöplerde sürekli taþýyordu.

:01:50
Anlarsýn, böyle bir þeyi durdurmak
için ne yapabilirsin?

:01:57
- Ann, burda hiç yönelim görüyor musun?
- Ne demek istiyorsun?

:02:02
Pekala, geçen hafta senin uçak...
:02:05
kazazedelerinin aileleriyle
ilgili takýntýný konuþtuk.

:02:08
Þimdi de çöp sorunuyla ilgili
kaygýlarýný konuþuyoruz.

:02:12
Evet... Yani?
:02:14
Þayet düþünürsen, bence takýntý
konularýnýn üzerinde hükmün...

:02:19
olmayan mutlak þeyler
olduðunu göreceksin.

:02:25
Evet, ama sence kaç kiþi
mutlu, mükemmel þeyleri...

:02:29
takýntý yapýp þen þakrak dolaþýyor?
:02:33
Bilmiyorum, yani, belki dolaþýyorlardýr,
ama terapi gördüklerini de sanmýyorum.

:02:39
Neyse... Mutlu olmak da öyle ahým
þahým bir þey deðil.

:02:44
Yani, en son gerçekten mutlu olduðum
zaman o kadar þiþmanladým ki.

:02:50
11 kilo filan almýþ olmalýydým.
:02:54
John'a inme inecek sandým.
:02:59
- Peki seni endiþelendiren ne?
- Ben burada neye bakýyorum?


Önceki.
sonraki.