Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:02
Pekala, geçen hafta senin uçak...
:02:05
kazazedelerinin aileleriyle
ilgili takýntýný konuþtuk.

:02:08
Þimdi de çöp sorunuyla ilgili
kaygýlarýný konuþuyoruz.

:02:12
Evet... Yani?
:02:14
Þayet düþünürsen, bence takýntý
konularýnýn üzerinde hükmün...

:02:19
olmayan mutlak þeyler
olduðunu göreceksin.

:02:25
Evet, ama sence kaç kiþi
mutlu, mükemmel þeyleri...

:02:29
takýntý yapýp þen þakrak dolaþýyor?
:02:33
Bilmiyorum, yani, belki dolaþýyorlardýr,
ama terapi gördüklerini de sanmýyorum.

:02:39
Neyse... Mutlu olmak da öyle ahým
þahým bir þey deðil.

:02:44
Yani, en son gerçekten mutlu olduðum
zaman o kadar þiþmanladým ki.

:02:50
11 kilo filan almýþ olmalýydým.
:02:54
John'a inme inecek sandým.
:02:59
- Peki seni endiþelendiren ne?
- Ben burada neye bakýyorum?

:03:02
- Bu bir hata mý?
- Senin bakýþ açýna baðlý.

:03:05
Sanmýyorum. Bak sana
küçük bir sýr vereceðim.

:03:11
Parmaðýna bir yüzük takar takmaz,
karþý cinsten inanýlmaz bir...

:03:15
...ilgi görmeye baþlýyorsun.
- Bu zýrvalýk!

:03:18
Ciddiyim. Keþke diþi bir tayýn
önüme çýkýp en ufak tahrik...

:03:21
olmadan konuþtuðu her an Super
Bowl koltuklarým olsaydý.

:03:25
- Bu çok süper.
- Sen evlenmeden önce de oldu.

:03:29
Hayýr, hayýr, hayýr.
Evlenmeden önce hiç olmadý.

:03:32
Bilseydim, 18'imdeyken bir yüzük
alýr kendi kendine takardým...

:03:35
Evet, haklýsýn!
:03:37
...bir sürü zaman ve para.
:03:39
Hayýr, keþke biri beni uyarsaydý.
:03:41
Ben sana söylüyorum.
:03:44
Acayip tuhaf.
Hay lanet, bir yere gitmem lazým.

:03:47
- Demek, Raketbol Perþembe, ha?
- 7.30 nasýl?

:03:50
- Evet, iyi. Görüþürüz. Hoþcakal.
- Hoþca kaal.

:03:59
- Evet efendim?
- Janet.


Önceki.
sonraki.