Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:02
- Bu bir hata mý?
- Senin bakýþ açýna baðlý.

:03:05
Sanmýyorum. Bak sana
küçük bir sýr vereceðim.

:03:11
Parmaðýna bir yüzük takar takmaz,
karþý cinsten inanýlmaz bir...

:03:15
...ilgi görmeye baþlýyorsun.
- Bu zýrvalýk!

:03:18
Ciddiyim. Keþke diþi bir tayýn
önüme çýkýp en ufak tahrik...

:03:21
olmadan konuþtuðu her an Super
Bowl koltuklarým olsaydý.

:03:25
- Bu çok süper.
- Sen evlenmeden önce de oldu.

:03:29
Hayýr, hayýr, hayýr.
Evlenmeden önce hiç olmadý.

:03:32
Bilseydim, 18'imdeyken bir yüzük
alýr kendi kendine takardým...

:03:35
Evet, haklýsýn!
:03:37
...bir sürü zaman ve para.
:03:39
Hayýr, keþke biri beni uyarsaydý.
:03:41
Ben sana söylüyorum.
:03:44
Acayip tuhaf.
Hay lanet, bir yere gitmem lazým.

:03:47
- Demek, Raketbol Perþembe, ha?
- 7.30 nasýl?

:03:50
- Evet, iyi. Görüþürüz. Hoþcakal.
- Hoþca kaal.

:03:59
- Evet efendim?
- Janet.

:04:02
Kirkland'ý... ee... Cuma, 1.30'a al.
:04:07
- Evet efendim.
- Pekala.

:04:17
Bu düþüncelerini hala John'dan
saklýyor musun?

:04:21
Evet.
:04:23
Bunlarý düþünmeni aptalca
bulacak diye mi korkuyorsun?

:04:27
Hayýr, mesele bu deðil. Mesele...
:04:29
- Ona þu anda gerçekten kýzgýným.
- Neden?

:04:32
Þu okul arkadaþýný bizde kal diye
çaðýrdý ve bana sormadý bile.

:04:38
Evet, diyeceðim elbette, ama...
:04:41
anlýyorsun, sormasý iyi olurdu.
:04:44
Bunda seni rahatsýz eden ne?
:04:48
Sanýrým kýzmakta haklý
olamadýðým için kýzýyorum.

:04:52
Ev onun. Ýpotekleri o ödüyor.
:04:55
Evet ama senden iþten ayrýlmaný
istedi, ev iþlerini sen yapýyorsun.

:04:59
Evet. Ev iþleri benim. Doðru.

Önceki.
sonraki.