Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:02
Kirkland'ý... ee... Cuma, 1.30'a al.
:04:07
- Evet efendim.
- Pekala.

:04:17
Bu düþüncelerini hala John'dan
saklýyor musun?

:04:21
Evet.
:04:23
Bunlarý düþünmeni aptalca
bulacak diye mi korkuyorsun?

:04:27
Hayýr, mesele bu deðil. Mesele...
:04:29
- Ona þu anda gerçekten kýzgýným.
- Neden?

:04:32
Þu okul arkadaþýný bizde kal diye
çaðýrdý ve bana sormadý bile.

:04:38
Evet, diyeceðim elbette, ama...
:04:41
anlýyorsun, sormasý iyi olurdu.
:04:44
Bunda seni rahatsýz eden ne?
:04:48
Sanýrým kýzmakta haklý
olamadýðým için kýzýyorum.

:04:52
Ev onun. Ýpotekleri o ödüyor.
:04:55
Evet ama senden iþten ayrýlmaný
istedi, ev iþlerini sen yapýyorsun.

:04:59
Evet. Ev iþleri benim. Doðru.
:05:03
Bu beklenmeyen misafir bir yana,
John'la iþler nasýl gidiyor?

:05:08
Ah, her þey yolunda.
:05:10
Onun bana dokunmasýndan
sürekli rahatsýz olmam hariç, ama...

:05:15
Bu duygu ne zaman baþladý?
:05:18
Geçen hafta.
:05:21
Bilmiyorum, Ben...iþte sadece
bu garip duygu var, ve....

:05:27
bana dokunmasýný istemedim.
:05:30
Bu duygudan önce, John'la
temasta rahat mýydýn?

:05:36
Ah, evet. Tabii. Evet.
:05:40
Sadece... peki...
:05:44
ben hiç sekse meraklý biri olmadým.
:05:48
Yani, hoþuma gidiyor filan, ama...
:05:52
Anlarsýn, bunun büyük bir mesele
olduðunu düþünmüyorum, ve...

:05:59
özlemem, anlarsýn ya, böyle bir þey.

Önceki.
sonraki.