Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:03
Bu beklenmeyen misafir bir yana,
John'la iþler nasýl gidiyor?

:05:08
Ah, her þey yolunda.
:05:10
Onun bana dokunmasýndan
sürekli rahatsýz olmam hariç, ama...

:05:15
Bu duygu ne zaman baþladý?
:05:18
Geçen hafta.
:05:21
Bilmiyorum, Ben...iþte sadece
bu garip duygu var, ve....

:05:27
bana dokunmasýný istemedim.
:05:30
Bu duygudan önce, John'la
temasta rahat mýydýn?

:05:36
Ah, evet. Tabii. Evet.
:05:40
Sadece... peki...
:05:44
ben hiç sekse meraklý biri olmadým.
:05:48
Yani, hoþuma gidiyor filan, ama...
:05:52
Anlarsýn, bunun büyük bir mesele
olduðunu düþünmüyorum, ve...

:05:59
özlemem, anlarsýn ya, böyle bir þey.
:06:02
Ama bu aralar ben... bazý þeylerin
neden kaytarýldýðýný merak ediyorum.

:06:10
Belki senin dokunulmaktaki
kararsýzlýðýný farketmiþtir.

:06:14
Ama tuhaf olan da bu zaten,
çünkü ben daha bu hisse kapýlmadan...

:06:18
... o benden uzak durmaya baþlamýþtý.
:06:20
Yani, eminim zaman içinde
benim baþlatmamý istiyor...

:06:22

:06:29
...ki yapardým , ama
hiç heveslenmiyorum ve...

:06:35
Pekala, bir kaç kere kendi
kendimeyken ister gibi oldum.

:06:41
Herhangi bir þey yaptýn mý?
:06:46
Ne demek istiyorsun?
:06:48
Masturbasyon yaptýn mý?
:06:51
Ah, ah.
:06:52


Önceki.
sonraki.