Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:00
Þimdilerde devlet televizyonuna mahkum.
:13:04
Evlilik nasýl, memnun musun?
:13:07
Her þey yolunda bana kalýrsa.
:13:10
Nesinden memnunsun, ben...
:13:13
- Eleþtiri anlamýnda sormuyorum. Merak ettim.
- Yo, yo, hayýr. Sorun deðil. Eh...

:13:21
Eee...Þu emniyet saðladýðý
lafýný bilirsin di mi?

:13:26
Pekala, bu doðru.
:13:29
Vee, bu ev bizim.
:13:33
Güzel bir ev. Ve...
:13:37
John küçük hissedar oldu ,
ve bu gerçekten hoþuma gitti.

:13:42
Yani iþte onun serbst meslekle
filan uðraþmýyor olmasýndan memnunum.

:13:47
Evet.
:13:53
Peki sen John'la görüþmeyeli ne kadar oldu?
:13:56
- Dokuz yýl.
- Dokuz yýl mý?

:13:58
Evet. Taþýnana kadar burada kalmayý
teklif ettiðinde þaþýrdým.

:14:03
- Onu fazla tanýmýyor muydun?
- Ah, hayýr, onu gayet iyi tanýyorum.

:14:08
John'la ben...
:14:11
birbirimize çok benzerdik.
:14:14
Gerçekten mi?
:14:17
Ýnanýlýr gibi deðil.
Yani, þimdi çok farklý görünüyorsunuz.

:14:24
Evet. Þimdi çok farklý olduðumuzu
tahmin edebiliyorum.

:14:29
- Nihayet banyoyu kullanabilirim.
- Pekala.

:14:47
Graham. Söylemem lazým, bugün seni
kapýda görünce neredeyse polis çaðýracaktým.

:14:54
Kendi kendime,"Bunun haftada bir kilisenin
arkasýnda gizli ibadetler filan edenle...

:14:59
ayný kiþi olmasý mümküm mü"
diye sordum.


Önceki.
sonraki.