Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:09:03
Yatakta kalkýk bir... bir þey de cabasý.
:09:06
- Kýzkardeþim, mesela.
- Tanrý aþkýna, Ann.

:09:09
- O mu?
- Ann, kýzkardeþinle yatmýyorum.

:09:12
Onu çekici bile bulmuyorum örneðin.
:09:16
- Bu beni rahatlatmalý mý?
- Hayýr sadece söylüyorum.

:09:19
Ben sadece sen benimle seviþmek
istemediðinde paranoyak olmadýðýmý söylüyorum..

:09:24
Senin bir iliþkin olduðu için
yapmak istemediðin düþünülebilirdim.

:09:30
- Yok.
- Tamam, benim de yok. Hadi artýk.

:09:33
- O zaman neden sana inanmýyorum?
- Oh, bak. bu komik.

:09:37
- Belki kanýt bulduðunda...
- Kanýt mý var?

:09:40
Bundan söz etmiyorum. Sadece
bunu hiç konuþmamalýydýk diyorum,

:09:45
bana varsayýmlardan, önsezilerden söz etme.
:09:49
- Her daim avukatsýn.
- Lanet olsun, haklýsýn.

:09:51
Yani, düþünebiliyor musun? "Sayýn yargýç,
ben masumum adamsa suçlu."

:09:55
- "Suç mahalinde olduðundan emin deðilim..."
- Pekala.

:09:58
- "Ama kuvvetli bir duygu besliyorum..."
- Pekala. Derdini anlattýn. Tamam.

:10:02
Pekala.
:10:08
Üzgünüm.
:10:11
Ben üzgünüm.
:10:14
Çok baský altýnda kaldým
þu...þu Kirkland meselesinde.

:10:19
Yani, biliyorsun, küçük hissedar
olarak ilk büyük davam bu.

:10:24
Bütün gün çalýþýp eve geliyorum.
:10:28
Seni görmek için can atýyorum.
:10:34
Beni böyle suçlaman acý veriyor.
:10:39
Üzgünüm.
:10:43
Ne? Hadi.
:10:48
Bütün zamaným kendi elimde
ve ben oturup...

:10:52
bunun gibi karmaþýk senaryolar
üretmeye baþlýyorum.

:10:59
Sonra da zamaný harcamýþ olmamak için,
onlara inanmak istiyorum.


Önceki.
sonraki.