Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:00
Evet. ve.. ee.. ilk ve son ayýn kirasý.
:20:04
Neden?
:20:07
Benim böyle bir konumum yok.
:20:08
- Pekala. Aydan aya mý kontrat yapacaksýnýz?
- 350'ye olmaz.

:20:13
400 nasýl?
:20:18
Hayatým bok gibi.
:20:20
Bununla yaþayabilirim.
Bununla yaþayabilirim.

:20:22
Sadece bok.
:20:23
- Tamam. anlaþtýk.
- Pekala.

:20:25
- Hazýr mýsýn?
- Evet.

:20:26
Hiç bir þey sandýðým gibi deðil.
:20:36
John piç kurusunun teki.
:20:39
- John?
- Buradayým.

:20:46
Hadi bir çekim yapalým.
:20:51
Hayýr, ben...
:20:54
- Bence bu iyi bir fikir deðil.
- Neden?

:20:56
Güzel, sen bir resim deðil miydin?
:21:00
Çünkü bu aklýn baþýndayken
alacaðýn bir karar deðil.

:21:04
Peki aklýmýn baþýnda olup
olmadýðýný nerden bilebilirsin?

:21:11
Bu iyi bir soru.
:21:17
- Hazýr olman için ne yapman gerekiyor?
- Ee...

:21:24
Bir kaset takýp kamerayý çalýþtýrmam.
:21:26
Pekala, hoþuna gitti mi?
:21:29
Yap.
:21:31
Güzel. Bana mý?
:21:37
Evet, senin için.
:21:40
Ee, bütün bu kira, kaset, ve saire
:21:44
için parayý nereden buluyorsun?
:21:51
Yastýk altýmdan.
:21:54
Ya bu para bitince ne yapacaksýn?
:21:58
Bitmeyecek.

Önceki.
sonraki.