Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:01
Orada rahat mýsýn?
:22:02
Bu benim mi?
:22:05
Evet, rahatým.
:22:05
Evet, senin.
:22:11
Tamam, kayýttayým.
:22:13
Bana adýný söyle.
:22:18
Ann Bishop Millaney.
:22:28
Harikasýn, caným.
:22:42
Sana kiþisel bir þey söyleyebilir miyim?
:22:48
Bu sana baðlý.
Ben sana kiþisel bir þey söyleyebilir miyim?

:22:51
Evet, evet.
:22:52
Margaret. Selam, ben John. Ýyi.
Dinle, bugün Ann'ý hiç gördün mü?

:22:57
Öðleden sonra mý?
:22:57
Pekala, önce sen.
:22:59
Ee...Tamam,hayýr, ben sadece...
:23:00
Tamam.
:23:02
Eve geldi.Hoþca kal.
Her þey yolunda. Saðol. Hoþca kal.

:23:06
Hamdolsun. Beni meraktan hasta ettin.
:23:08
Bence, ee...
:23:09
Eve geldim,
kapý açýk, araba yok.

:23:10
Bence seks abartýlýyor.
:23:13
Bence insanlar olmasý gerektiðinden
fazla önem veriyorlar.

:23:13
Tecavüzcünün biri seni kaçýrdý sandým.
:23:16
Ve bence kadýnlarýn onu erkekler
kadar istediði meselesi de zýrvalýk.

:23:19
- Ýyi misin?
- Ben bu evliliði bitirmek istiyorum.

:23:21
Bence istiyorlar, ama erkeklerin
sandýðý nedenden deðil.

:23:28
Kafam karýþýyor.
:23:28
Ne?
:23:30
- Neden söz ediyorum anlý...?
- Evet.

:23:32
Ben...bu evliliði... bitirmek...istiyorum.
:23:33
Evet. Evet.
:23:36
Evet, bir yerlerde erkeðin...
:23:40
çekici bulduðu kadýna aþýk olmayý...
:23:43
Neden?
:23:45
Neden mi?
:23:47
kadýnýn ise aþýk olduðu erkeði
çekici bulmayý öðrendiðini okumuþtum.

:23:49
Bana neden diye mi soruyorsun?
:23:54
Seninle evliyim ve sen bu evliliði
bitirmek istiyorsun.

:23:54
Tanrým, bu...bu çok güzel.
:23:57
Nedenini anlatmalýsýn sanýrým.
:23:58
Gerçekten çok güzel. Hoþuma gitti.

Önceki.
sonraki.