Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:00
Tamam.
:23:02
Eve geldi.Hoþca kal.
Her þey yolunda. Saðol. Hoþca kal.

:23:06
Hamdolsun. Beni meraktan hasta ettin.
:23:08
Bence, ee...
:23:09
Eve geldim,
kapý açýk, araba yok.

:23:10
Bence seks abartýlýyor.
:23:13
Bence insanlar olmasý gerektiðinden
fazla önem veriyorlar.

:23:13
Tecavüzcünün biri seni kaçýrdý sandým.
:23:16
Ve bence kadýnlarýn onu erkekler
kadar istediði meselesi de zýrvalýk.

:23:19
- Ýyi misin?
- Ben bu evliliði bitirmek istiyorum.

:23:21
Bence istiyorlar, ama erkeklerin
sandýðý nedenden deðil.

:23:28
Kafam karýþýyor.
:23:28
Ne?
:23:30
- Neden söz ediyorum anlý...?
- Evet.

:23:32
Ben...bu evliliði... bitirmek...istiyorum.
:23:33
Evet. Evet.
:23:36
Evet, bir yerlerde erkeðin...
:23:40
çekici bulduðu kadýna aþýk olmayý...
:23:43
Neden?
:23:45
Neden mi?
:23:47
kadýnýn ise aþýk olduðu erkeði
çekici bulmayý öðrendiðini okumuþtum.

:23:49
Bana neden diye mi soruyorsun?
:23:54
Seninle evliyim ve sen bu evliliði
bitirmek istiyorsun.

:23:54
Tanrým, bu...bu çok güzel.
:23:57
Nedenini anlatmalýsýn sanýrým.
:23:58
Gerçekten çok güzel. Hoþuma gitti.
:24:01
Defol git. Defol !
:24:02
Ah, sadece alýntýlýyorum.
:24:06
Peki sen bana kiþisel
bir þey söyleyecek misin?

:24:08
- Söyliyeyim ister misin?
- Evet. Evet isterim.

:24:10
Pekala.
:24:11
Kaba, yara izi gibi bir þey
anlatmaný istemiyorum.

:24:14
Gerçekten kiþisel, kendinle
ilgili bir þey olsun.

:24:15
- Nereye gittiðini söyler misin?
- Etrafta dolaþtým.

:24:18
Pekala. Tamam.
:24:19
- Sonrada Graham'ýn evine gittim.
- Graham'ýn evine mi?

:24:20
- Ben iktidarsýzým.
- Sen nesin?

:24:23
Graham.
:24:24
- Ýktidarsýz.
- Sen mi?

:24:29
Evet. Evet, þey gibi, ben...
:24:30
Lanet orospu çocuðu!
:24:32
Piçin dölü...
Ah, Bay Dürüst, ha?

:24:33
baþka birinin yanýnda sertleþemiyorum...
:24:35
Bay Gerçeðin Havarisi!
:24:40
Yani sonuç olarak,
ben iktidarsýzým.

:24:47
Bu seni rahatsýz ediyor mu?
:24:50
Pekala, onunla yatmadýn biliyorum.
:24:51
Hayýr.
:24:54
Takýntý haline getiriyor musun?

Önceki.
sonraki.