Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:01
Defol git. Defol !
:24:02
Ah, sadece alýntýlýyorum.
:24:06
Peki sen bana kiþisel
bir þey söyleyecek misin?

:24:08
- Söyliyeyim ister misin?
- Evet. Evet isterim.

:24:10
Pekala.
:24:11
Kaba, yara izi gibi bir þey
anlatmaný istemiyorum.

:24:14
Gerçekten kiþisel, kendinle
ilgili bir þey olsun.

:24:15
- Nereye gittiðini söyler misin?
- Etrafta dolaþtým.

:24:18
Pekala. Tamam.
:24:19
- Sonrada Graham'ýn evine gittim.
- Graham'ýn evine mi?

:24:20
- Ben iktidarsýzým.
- Sen nesin?

:24:23
Graham.
:24:24
- Ýktidarsýz.
- Sen mi?

:24:29
Evet. Evet, þey gibi, ben...
:24:30
Lanet orospu çocuðu!
:24:32
Piçin dölü...
Ah, Bay Dürüst, ha?

:24:33
baþka birinin yanýnda sertleþemiyorum...
:24:35
Bay Gerçeðin Havarisi!
:24:40
Yani sonuç olarak,
ben iktidarsýzým.

:24:47
Bu seni rahatsýz ediyor mu?
:24:50
Pekala, onunla yatmadýn biliyorum.
:24:51
Hayýr.
:24:54
Takýntý haline getiriyor musun?
:25:03
Þu lanet kasetlerden doldurdun mu?
:25:07
Sýk sýk deðil.
:25:11
Hayýr...
:25:11
Annie... cevap ver, lanet olasý!
:25:13
Evet, takýntýlýyým.
:25:15
Lanet olsun, cevap ver, doldurdun mu?
:25:16
Seninkiyle ayný olmasa da.
:25:19
- Evet doldurdum.
- Ah!

:25:20
- Ben mi? Sence ben takýntýlý mýyým?
- Pekala...

:25:23
Tamrým!
:25:25
Ona dokunma!
:25:26
Seni izliyordum. Yemek yerken,
bilirsin, konuþurken,

:25:32
hareket ederken izledim, ve...
:25:37
gördüðüm kendisine bakýldýðýnýn
aþýrý farkýnda biriydi.

:25:43
Tamam. Ben...
:25:45
- Terapistim...
- Terapi mi görüyorsun?

:25:47
- Ne?
:25:48
Sen görmüyor musun?
:25:51
Hayýr. Ben...Hayýr, görmüyorum.
:25:51
Merhaba?
:25:55
John? Burada ne bok yapýyorsun?
Ne yapýyorsun?

:25:55
Ben terapi için umutsuz vakayým.
:25:59
- Yani terapiye inanmýyor musun?
- Hayýr, bazýlarýna iyi geleceðine inanýyorum.


Önceki.
sonraki.