Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:06
Hiç kocandan baþka biriyle
seviþmeyi düþündün mü?

:28:12
Ýþte baþýyoruz.
:28:15
Ýþte baþlýyoruz.
:28:24
- Neden durmuyoruz?
- Hayýr.

:28:27
Durmak istemiyorum.
:28:38
Hiç kocandan baþka biriyle
seviþmeyi düþündün mü?

:28:42
Bunu düþündüm.
:28:45
- Gerçekleþtirdin mi?
- Hayýr.

:28:50
Neden?
:28:53
Çünkü bu Cynthia'ya göre bir düþünce.
Onunla ayný düþünceyi paylaþmaktan nefret ederim.

:29:01
Erkekler hakkýnda düþündüðümde rahatsýz
oluyorum, çünkü bu ona göre bir þey.

:29:08
- Hafta sonun nasýldý?
- Ýyiydi.

:29:10
Düþündüðün diðer erkekler kim?
:29:14
- John'a misafir konusunda karþý koydun mu?
- Misafir mi?

:29:17
Seni düþünüyorum.
:29:19
John'un sizin evde kalan arkadaþý...
:29:21
- Beni mi düþündün?
- Evet.

:29:22
- Graham.
- Graham.

:29:25
Evet. Yani... hayýr.
:29:30
Aslýnda olay ilginçleþti.
:29:30
Ne düþündün?
:29:34
Senin doyuma ulaþýrken nasýl
görüneceðini düþündüm.

:29:35
Biliyorsun, John gibi biri
olduðunu sanýyordum.

:29:39
Anlarsýn ya, okula beraber
gitmiþler falan filan.

:29:43
Bilirsin, beraber sarhoþ olmaktan
konuþmalar, gizli elsýkýþmalar...

:29:46
Orgazm olurken nasýl görünüyorsun
bilmek hoþuma giderdi.

:29:54
Kiþilikli biri olduðu ortaya çýktý.
:29:55
Yapabilir misin?
Bir kadýný doyuma ulaþtýrabilir misin?


Önceki.
sonraki.