Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:01
Erkekler hakkýnda düþündüðümde rahatsýz
oluyorum, çünkü bu ona göre bir þey.

:29:08
- Hafta sonun nasýldý?
- Ýyiydi.

:29:10
Düþündüðün diðer erkekler kim?
:29:14
- John'a misafir konusunda karþý koydun mu?
- Misafir mi?

:29:17
Seni düþünüyorum.
:29:19
John'un sizin evde kalan arkadaþý...
:29:21
- Beni mi düþündün?
- Evet.

:29:22
- Graham.
- Graham.

:29:25
Evet. Yani... hayýr.
:29:30
Aslýnda olay ilginçleþti.
:29:30
Ne düþündün?
:29:34
Senin doyuma ulaþýrken nasýl
görüneceðini düþündüm.

:29:35
Biliyorsun, John gibi biri
olduðunu sanýyordum.

:29:39
Anlarsýn ya, okula beraber
gitmiþler falan filan.

:29:43
Bilirsin, beraber sarhoþ olmaktan
konuþmalar, gizli elsýkýþmalar...

:29:46
Orgazm olurken nasýl görünüyorsun
bilmek hoþuma giderdi.

:29:54
Kiþilikli biri olduðu ortaya çýktý.
:29:55
Yapabilir misin?
Bir kadýný doyuma ulaþtýrabilir misin?

:30:01
Biraz sanatçý havalarýnda.
:30:03
Evet.
:30:04
Ama iyi biri.
:30:05
Beni ulaþtýrabilir misin?
:30:06
Hala sizde mi kalýyor?
:30:09
Hayýr. Hayýr. Gitti.
:30:11
- Hayýr.
- Neden?

:30:14
Peki nereli?
:30:16
Çünkü yapamam.
:30:17
Bilmiyorum. O, ee, New York
ve Philadelphia'da yaþamýþ.

:30:18
- Yapamaz mýsýn yapmaz mýsýn?
- Yapamam çünkü yapmam.

:30:24
Sanýrým ora senin bura benim
dolaþan tiplerden.

:30:26
Hoþ olmalý.
Peki nasýl biri? John'a benziyor mu?

:30:30
Hayýr. John'un artýk ondan
hoþlandýðýný sanmýyorum.

:30:31
- Ýktidarsýzlýðýnýn doðuþtan olmadýðýný söylemiþtin.
- Hayýr. Evet bu doðru.

:30:35
Garip bir filan olduðunu söylüyor.
:30:38
- Yani seks yaptýn.
- Evet.

:30:38
O mu? Garip, yani?
:30:41
Hayýr. Yani sokaktan görsem
öyle sanýrdým ama...

:30:43
Ee, ne oldu?
Was it so bad it turned you off, or...?

:30:46
Ama onunla konuþtuktan sonra
alýþýlmýþýn dýþýnda derim.

:30:49
Mm-hm. Peki görünüþü?
:30:51
- Hayýr, sorun bu deðildi.
- Neydi sorun?

:30:53
Neden?
:30:55
Sorun bendim. Ben bir...
:30:55
- Sadece bilmek istiyorum, hepsi bu.
- Neden, peþine mi düþeceksin?

:30:59
Tanrým, Ann, kendine gel.
Sadece görünüþü nasýl diye sordum.


Önceki.
sonraki.