Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:01
Biraz sanatçý havalarýnda.
:30:03
Evet.
:30:04
Ama iyi biri.
:30:05
Beni ulaþtýrabilir misin?
:30:06
Hala sizde mi kalýyor?
:30:09
Hayýr. Hayýr. Gitti.
:30:11
- Hayýr.
- Neden?

:30:14
Peki nereli?
:30:16
Çünkü yapamam.
:30:17
Bilmiyorum. O, ee, New York
ve Philadelphia'da yaþamýþ.

:30:18
- Yapamaz mýsýn yapmaz mýsýn?
- Yapamam çünkü yapmam.

:30:24
Sanýrým ora senin bura benim
dolaþan tiplerden.

:30:26
Hoþ olmalý.
Peki nasýl biri? John'a benziyor mu?

:30:30
Hayýr. John'un artýk ondan
hoþlandýðýný sanmýyorum.

:30:31
- Ýktidarsýzlýðýnýn doðuþtan olmadýðýný söylemiþtin.
- Hayýr. Evet bu doðru.

:30:35
Garip bir filan olduðunu söylüyor.
:30:38
- Yani seks yaptýn.
- Evet.

:30:38
O mu? Garip, yani?
:30:41
Hayýr. Yani sokaktan görsem
öyle sanýrdým ama...

:30:43
Ee, ne oldu?
Was it so bad it turned you off, or...?

:30:46
Ama onunla konuþtuktan sonra
alýþýlmýþýn dýþýnda derim.

:30:49
Mm-hm. Peki görünüþü?
:30:51
- Hayýr, sorun bu deðildi.
- Neydi sorun?

:30:53
Neden?
:30:55
Sorun bendim. Ben bir...
:30:55
- Sadece bilmek istiyorum, hepsi bu.
- Neden, peþine mi düþeceksin?

:30:59
Tanrým, Ann, kendine gel.
Sadece görünüþü nasýl diye sordum.

:31:00
Ben patolojik bir yalancýydým.
:31:03
Ayrýca, onu beynine kadar
becermeye karar versem bile...

:31:03
Ya da yalancýyým, demeliyim.
:31:06
Yalan söylemek...
:31:08
bundan sana ne?
:31:11
- Bunu söylemek zorunda mýsýn?
- Neyi söylemek?

:31:11
Yalan alkoliklik gibidir,
sürekli tedavi olursun.

:31:13
Neyi olduðunu biliyorsun.
Sadece kýzayým diye söylüyorsun.

:31:16
Sadece tanýmlayýcý
olduðu için söylüyorum.

:31:16
Yani bu mu?
:31:19
Yalan söyledin diye mi?
:31:20
O bende böyle bir þey
yapacak birisi izlenimi býrakmadý.

:31:23
- Bu iþin bir parçasý.
- Öyleyse baþka ne oldu?

:31:24
- Ann, beni hep küçük görüyorsun.
- Acaba neden.

:31:29
Pekala, o zamanlar, ee...ben...
:31:31
Sanýrým bizi ayný odaya sokmaktan bile korkuyorsun.
Beni çekici bulmacak diye aklýn gdiyor.

:31:36
Gerçekten, Cynthia, onun senin
tipin olduðunu sanmýyorum.

:31:37
Duygularýmý söze dökerdim ve...
:31:42
Benim tipim mi?
Sen benim tipimi nerden bileceksin?

:31:45
Eh, pek çok saðlam fikrim var.
:31:46
bana yakýn olan kiþileri...
:31:50
Ann, ipucun bile yok.
:31:50
korkuturdum.
:31:53
Bak, bunu neden tartýþýyoruz
bunu bile anlamýyorum.

:31:54
Hala böyle misin?
:31:56
Yani, rehbere bakýp onu kendim ararým.
:31:57
Hayýr.

Önceki.
sonraki.