Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:00
Ben patolojik bir yalancýydým.
:31:03
Ayrýca, onu beynine kadar
becermeye karar versem bile...

:31:03
Ya da yalancýyým, demeliyim.
:31:06
Yalan söylemek...
:31:08
bundan sana ne?
:31:11
- Bunu söylemek zorunda mýsýn?
- Neyi söylemek?

:31:11
Yalan alkoliklik gibidir,
sürekli tedavi olursun.

:31:13
Neyi olduðunu biliyorsun.
Sadece kýzayým diye söylüyorsun.

:31:16
Sadece tanýmlayýcý
olduðu için söylüyorum.

:31:16
Yani bu mu?
:31:19
Yalan söyledin diye mi?
:31:20
O bende böyle bir þey
yapacak birisi izlenimi býrakmadý.

:31:23
- Bu iþin bir parçasý.
- Öyleyse baþka ne oldu?

:31:24
- Ann, beni hep küçük görüyorsun.
- Acaba neden.

:31:29
Pekala, o zamanlar, ee...ben...
:31:31
Sanýrým bizi ayný odaya sokmaktan bile korkuyorsun.
Beni çekici bulmacak diye aklýn gdiyor.

:31:36
Gerçekten, Cynthia, onun senin
tipin olduðunu sanmýyorum.

:31:37
Duygularýmý söze dökerdim ve...
:31:42
Benim tipim mi?
Sen benim tipimi nerden bileceksin?

:31:45
Eh, pek çok saðlam fikrim var.
:31:46
bana yakýn olan kiþileri...
:31:50
Ann, ipucun bile yok.
:31:50
korkuturdum.
:31:53
Bak, bunu neden tartýþýyoruz
bunu bile anlamýyorum.

:31:54
Hala böyle misin?
:31:56
Yani, rehbere bakýp onu kendim ararým.
:31:57
Hayýr.
:32:00
Telefonu yok.
:32:00
Hayýr.
:32:03
Tamam, ben de olduðunda ararým.
:32:07
Olmayacak.
:32:07
Yani bir daha hiç seviþmeyecek misin?
:32:09
Neden söz ediyorsun sen?
:32:10
Ben...hiç bir þey planlamadým, yani...
:32:11
Telefonda konuþmaktan hoþlanmýyor.
Telefon baðlattýrmayacak.

:32:15
Ah, lütfen.
:32:18
Tamam, öyleyse bana þu Zen ustasýnýn
adresini ver. Uðramak için bahane uydururum.

:32:19
- Bana aþýk olsaydýn, yapar mýydýn?
- Sana aþýk deðilim.

:32:23
- Ama olsaydýn?
- Buna cevap veremem.

:32:24
Lütfen, býrak ilkin ben konuþayým.
:32:25
- Neden?
- Söyledim sana.

:32:26
Neden? Adresi ver.
Alakan bile olmayacak.

:32:27
- Ama anlamýyorum.
- Ann, seksi unut, olur mu? Ben...

:32:35
Ben eski benle ayný kiþi deðilim...
birazcýk olsun, bilirsin.

:32:39
Bir çok yönden farklýyým.
:32:41
Ýliþki kurduðum, iletiþime geçtiðim
insanlar üzerinde etkili oluyor bu.

:32:42
Sana adresi vermeyi doðru bulmuyorum,
sonra kalkýp oraya gidecek...

:32:47
- Ve sonra?
- Her zaman yaptýðýný yapacaksýn.

:32:47
Bu misal. Onunla benim konuþmamýz,
asla mümkün olamazdý.

:32:50
"Her zaman yaptýðýný yapmak" mý?
Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun.

:32:52
"O mu"? "Onunla...
onunla benim konuþmamýz mý"?

:32:53
- Ben ince konuþuyorum.
- Teþekkürler, onu hala içiyordum.

:32:56
- "O" mu? "O" kim?
- Üzgünüm, Ben...

:32:59
Ne kaybettin?

Önceki.
sonraki.