Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:00
Telefonu yok.
:32:00
Hayýr.
:32:03
Tamam, ben de olduðunda ararým.
:32:07
Olmayacak.
:32:07
Yani bir daha hiç seviþmeyecek misin?
:32:09
Neden söz ediyorsun sen?
:32:10
Ben...hiç bir þey planlamadým, yani...
:32:11
Telefonda konuþmaktan hoþlanmýyor.
Telefon baðlattýrmayacak.

:32:15
Ah, lütfen.
:32:18
Tamam, öyleyse bana þu Zen ustasýnýn
adresini ver. Uðramak için bahane uydururum.

:32:19
- Bana aþýk olsaydýn, yapar mýydýn?
- Sana aþýk deðilim.

:32:23
- Ama olsaydýn?
- Buna cevap veremem.

:32:24
Lütfen, býrak ilkin ben konuþayým.
:32:25
- Neden?
- Söyledim sana.

:32:26
Neden? Adresi ver.
Alakan bile olmayacak.

:32:27
- Ama anlamýyorum.
- Ann, seksi unut, olur mu? Ben...

:32:35
Ben eski benle ayný kiþi deðilim...
birazcýk olsun, bilirsin.

:32:39
Bir çok yönden farklýyým.
:32:41
Ýliþki kurduðum, iletiþime geçtiðim
insanlar üzerinde etkili oluyor bu.

:32:42
Sana adresi vermeyi doðru bulmuyorum,
sonra kalkýp oraya gidecek...

:32:47
- Ve sonra?
- Her zaman yaptýðýný yapacaksýn.

:32:47
Bu misal. Onunla benim konuþmamýz,
asla mümkün olamazdý.

:32:50
"Her zaman yaptýðýný yapmak" mý?
Aðzýndan çýkaný kulaðýn duysun.

:32:52
"O mu"? "Onunla...
onunla benim konuþmamýz mý"?

:32:53
- Ben ince konuþuyorum.
- Teþekkürler, onu hala içiyordum.

:32:56
- "O" mu? "O" kim?
- Üzgünüm, Ben...

:32:59
Ne kaybettin?
:33:01
- Bu eski ben deðil...
- Elizabeth mi? O dediðin?

:33:02
Lanet inci küpeyi.
:33:05
John'un bahsettiði kýz mý?
Bahsettiðin o kýz mý?

:33:06
Bana bir servete malolmuþtu.
:33:09
Bir yerlerde düþürmüþ olmalýyým.
:33:13
Ee, doðum günü için anneme ne alacaksýn?
:33:15
- Sanýrým. Ben...Üzgünüm.
- Hala onunla görüþüyor musun?

:33:16
Bilmiyorum.
Kart filan atarým.

:33:19
- 50. doðum günü için bir kart mý?
- Evet, bunun nesi kötü?

:33:22
Pekala, bu kadýn seni doðurdu.
Bence ona þey...

:33:23
- Elizabeth'le mi?
- Hayýr. Ben...

:33:25
Elizabeth bütün bu kasetler hakkýnda
ne düþünecek sence?

:33:26
Kesecek misin? Yüce Ýsa.
:33:29
- Sadece düþündüm, bilirsin, belki...
- Tamam, Ann. Tamam.

:33:31
Onun bu kadar anlayýþlý
olacaðýný hayal edemiyorum.

:33:33
Bu nasýl?
:33:35
Sen ona güzel bir þey bul,
ben de yarýsýný ödeyeyim.

:33:36
Ama sen ona bunlardan söz edeceksin,
deðil mi, artýk yalan söylemediðine göre?

:33:40
- Tamam mý?
- Ýyi. Ýyi.

:33:41
Dediðim gibi, tam olarak
ne yapacaðýmý bilmiyorum.

:33:43
Ýyi.Eðer kusura bakmazsan,
iþe gitmem lazým.

:33:47
Yani...belki hiç bir þey yapmam.
:33:52
Yani buraya bunlar düþünmek
için mi geldin?

:33:54
Mastürbasyon yaptýðýn
en sýradýþý yer neresi?

:33:56
Hayýr, Buraya þey için döndüm...

Önceki.
sonraki.