Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:01
- Bu eski ben deðil...
- Elizabeth mi? O dediðin?

:33:02
Lanet inci küpeyi.
:33:05
John'un bahsettiði kýz mý?
Bahsettiðin o kýz mý?

:33:06
Bana bir servete malolmuþtu.
:33:09
Bir yerlerde düþürmüþ olmalýyým.
:33:13
Ee, doðum günü için anneme ne alacaksýn?
:33:15
- Sanýrým. Ben...Üzgünüm.
- Hala onunla görüþüyor musun?

:33:16
Bilmiyorum.
Kart filan atarým.

:33:19
- 50. doðum günü için bir kart mý?
- Evet, bunun nesi kötü?

:33:22
Pekala, bu kadýn seni doðurdu.
Bence ona þey...

:33:23
- Elizabeth'le mi?
- Hayýr. Ben...

:33:25
Elizabeth bütün bu kasetler hakkýnda
ne düþünecek sence?

:33:26
Kesecek misin? Yüce Ýsa.
:33:29
- Sadece düþündüm, bilirsin, belki...
- Tamam, Ann. Tamam.

:33:31
Onun bu kadar anlayýþlý
olacaðýný hayal edemiyorum.

:33:33
Bu nasýl?
:33:35
Sen ona güzel bir þey bul,
ben de yarýsýný ödeyeyim.

:33:36
Ama sen ona bunlardan söz edeceksin,
deðil mi, artýk yalan söylemediðine göre?

:33:40
- Tamam mý?
- Ýyi. Ýyi.

:33:41
Dediðim gibi, tam olarak
ne yapacaðýmý bilmiyorum.

:33:43
Ýyi.Eðer kusura bakmazsan,
iþe gitmem lazým.

:33:47
Yani...belki hiç bir þey yapmam.
:33:52
Yani buraya bunlar düþünmek
için mi geldin?

:33:54
Mastürbasyon yaptýðýn
en sýradýþý yer neresi?

:33:56
Hayýr, Buraya þey için döndüm...
:34:02
Eee...
:34:03
Bir kapanma anlamýnda, anlýyor musun?
:34:04
Ben, mm...
:34:06
Bir defasýnda Los Angeles'tan ..ee,
New York'a uçuyordum.

:34:10
Bir tür kararlýlýk.
:34:14
Ve ben... bilirsin, gerçekten
kalabalýk bir uçuþtu ve ben...

:34:18
Benim için çok önemli olan birinin
bunu anlamasýný istedim.

:34:20
Ben ortada oturuyordum. Ne pencere
kenarýndaydým ne de koridor tarafýnda.

:34:24
Gerçekten acayipti,
ve ben... sýkýlmýþtým.

:34:27
Bu...bu dokunaklý.
:34:28
Dergilerim sýkýcýydý.
Sanýrým, kadýn dergisi gibi bir þeydi.

:34:32
Ve onlarda cinsellikle ilgili çok þey olur.
Kendi kendime söyle düþünüyordum:

:34:35
Yani, sen kalkýp...
Aman Tanrým, Graham.

:34:37
"Tanrým, bana lazým olan bu. Birazcýk..
bu yolculuðu birazcýk unutturacak bir þey."

:34:39
Kalkýp ona deðiþtiðini
göstermeye gidemezsin.

:34:42
Sanki bu bir hediye filanmýþ gibi.
:34:44
Ýþte ben sadece,anlarsýn, kafa
daðýtýyordum, ve sonra ben...

:34:48
Bir de deðiþip de ne hale geldiðine bak.
:34:50
Uçakta yapýverdim.
Tam iki kiþinin arasýnda.

:34:53
Dokuz yýl. Dokuz yýl.
Ve bu da senin düþtüðün hal.

:34:54
- Kimse anlamadý.
:34:59
Hayatýnýn geri kalanýný
böyle mi geçirmek istiyorsun?


Önceki.
sonraki.