Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:02
Eee...
:34:03
Bir kapanma anlamýnda, anlýyor musun?
:34:04
Ben, mm...
:34:06
Bir defasýnda Los Angeles'tan ..ee,
New York'a uçuyordum.

:34:10
Bir tür kararlýlýk.
:34:14
Ve ben... bilirsin, gerçekten
kalabalýk bir uçuþtu ve ben...

:34:18
Benim için çok önemli olan birinin
bunu anlamasýný istedim.

:34:20
Ben ortada oturuyordum. Ne pencere
kenarýndaydým ne de koridor tarafýnda.

:34:24
Gerçekten acayipti,
ve ben... sýkýlmýþtým.

:34:27
Bu...bu dokunaklý.
:34:28
Dergilerim sýkýcýydý.
Sanýrým, kadýn dergisi gibi bir þeydi.

:34:32
Ve onlarda cinsellikle ilgili çok þey olur.
Kendi kendime söyle düþünüyordum:

:34:35
Yani, sen kalkýp...
Aman Tanrým, Graham.

:34:37
"Tanrým, bana lazým olan bu. Birazcýk..
bu yolculuðu birazcýk unutturacak bir þey."

:34:39
Kalkýp ona deðiþtiðini
göstermeye gidemezsin.

:34:42
Sanki bu bir hediye filanmýþ gibi.
:34:44
Ýþte ben sadece,anlarsýn, kafa
daðýtýyordum, ve sonra ben...

:34:48
Bir de deðiþip de ne hale geldiðine bak.
:34:50
Uçakta yapýverdim.
Tam iki kiþinin arasýnda.

:34:53
Dokuz yýl. Dokuz yýl.
Ve bu da senin düþtüðün hal.

:34:54
- Kimse anlamadý.
:34:59
Hayatýnýn geri kalanýný
böyle mi geçirmek istiyorsun?

:35:00
Etrafýndakilere neler olduðunu...
:35:04
nasýl çaktýrmadýn?
:35:06
Bunu neden yapýyorsun?
:35:08
Anlarsýn,
gerçekten güçlü kaslarým var.

:35:09
Bana söyleyebilir misin?
Bunu kendine neden yapýyorsun?

:35:14
Kapý açýk!
:35:16
- Selam!
- Merhaba, Ann.

:35:17
- Bana cevap verecek misin?
- Lütfen, bunu yapma.

:35:19
- Rahatsýz etmiyorum ya.
- Yo, hayýr.

:35:20
- Neden?
- Bunu yapma.

:35:22
Bir kaç soru sormak istiyorum, neden
kadýnlarý seksten konuþurken kaydettiðin gibi?

:35:22
- Telefon edemezdim. Meþgul müsün?
- Yo, hayýr. Daha sonra tamamlayabilirim.

:35:25
Bunu neden yapýyorsun?
Söyleyebilir misin neden?

:35:27
Dairenin mobilyalý halini merak ettim.
:35:29
Hadi. Sormaya devam edeceðim.
:35:31
Evet, pekala, korkarým
görecek pek bir þey yok.

:35:32
Rollere deðiþtirmek hoþuma gitmedi.
:35:35
Minimalist bir çizgi
oturtmaya çalýþýyorum.

:35:35
Benim gitti. Neden söyle, Graham.
:35:38
- Neden?
- Ne?

:35:40
Ne? Sana ne söylememi istiyorsun?
"Neden söyle?"! Neden söyliyeyim?

:35:40
- Bir kitaplýk kullanabilirdin.
- Ya? Evet, böyle mi düþünüyorsun?

:35:45
Hepsi...bilirsin,
hepsi kütüphane kitaplarý.

:35:46
Ann, benim kim olduðumu bile bilmiyorsun.
Ben kimim en ufak bir fikrin yok.

:35:52
- Bunlar ne?
- Ah, video kasetleri.

:35:53
Sana hayatýmdaki beni bu ana getiren
önemli noktalarý teker teker sayýp...

:35:56
Görebiliyorum. Neyin?
:35:59
sonra mantýklý filan gelmesi
için tutarlý olmamý mý ummalýyým?


Önceki.
sonraki.