Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:35:00
Etrafýndakilere neler olduðunu...
:35:04
nasýl çaktýrmadýn?
:35:06
Bunu neden yapýyorsun?
:35:08
Anlarsýn,
gerçekten güçlü kaslarým var.

:35:09
Bana söyleyebilir misin?
Bunu kendine neden yapýyorsun?

:35:14
Kapý açýk!
:35:16
- Selam!
- Merhaba, Ann.

:35:17
- Bana cevap verecek misin?
- Lütfen, bunu yapma.

:35:19
- Rahatsýz etmiyorum ya.
- Yo, hayýr.

:35:20
- Neden?
- Bunu yapma.

:35:22
Bir kaç soru sormak istiyorum, neden
kadýnlarý seksten konuþurken kaydettiðin gibi?

:35:22
- Telefon edemezdim. Meþgul müsün?
- Yo, hayýr. Daha sonra tamamlayabilirim.

:35:25
Bunu neden yapýyorsun?
Söyleyebilir misin neden?

:35:27
Dairenin mobilyalý halini merak ettim.
:35:29
Hadi. Sormaya devam edeceðim.
:35:31
Evet, pekala, korkarým
görecek pek bir þey yok.

:35:32
Rollere deðiþtirmek hoþuma gitmedi.
:35:35
Minimalist bir çizgi
oturtmaya çalýþýyorum.

:35:35
Benim gitti. Neden söyle, Graham.
:35:38
- Neden?
- Ne?

:35:40
Ne? Sana ne söylememi istiyorsun?
"Neden söyle?"! Neden söyliyeyim?

:35:40
- Bir kitaplýk kullanabilirdin.
- Ya? Evet, böyle mi düþünüyorsun?

:35:45
Hepsi...bilirsin,
hepsi kütüphane kitaplarý.

:35:46
Ann, benim kim olduðumu bile bilmiyorsun.
Ben kimim en ufak bir fikrin yok.

:35:52
- Bunlar ne?
- Ah, video kasetleri.

:35:53
Sana hayatýmdaki beni bu ana getiren
önemli noktalarý teker teker sayýp...

:35:56
Görebiliyorum. Neyin?
:35:59
sonra mantýklý filan gelmesi
için tutarlý olmamý mý ummalýyým?

:36:00
Bu üzerinde çalýþtýðým
kiþisel bir proje.

:36:03
Bana hiç mantýklý gelmiyor.
Anlarsýn, oradaydým.

:36:04
Ne tür bir kiþisel proje?
:36:07
Benim kendimle ilgili tek fikrim yokken,
:36:09
- Ne?
- Ne tür bir kiþisel proje?

:36:10
kalkýp sana açýklayabilmeli miyim?
:36:13
Ve neden? Söyle bana neden.
:36:14
Eee diðer herkesinki gibi
bir kiþisel proje.

:36:17
Neden kendimi sana açýklamak zorundayým?
:36:19
Çünkü belki sana yardým edebilirim.
:36:19
Benimki sadece biraz daha...
kiþisel, galiba.

:36:23
- Hangi konuda yardým?
- Sorunun.

:36:25
Donna kim?
:36:27
Sorunum mu? Benim sorunum mu var?
:36:27
- Ne? - Donna.
Kasedin üzerinde "Donna" yazýyor.

:36:30
Bu kasabada etrafýma bakýyorum ve John'u
Cynthia'yý ve seni görüyorum, ve ben...

:36:31
Donna, Florida tanýdýðým bir kýzdý.
:36:35
Ah, çýkýyor muydunuz?
:36:37
Karþýlaþtýrýnca kendimi
saðlýklý hissediyorum.

:36:40
Hayýr, tam olarak deðil.
:36:42
Neden bütün kasetlerin
üzerinde kadýn isimleri var?

:36:44
Senin bir sorunun var.
:36:49
Þey kadýnlarla röportaj yapmaktan
erkeklerle yapmaktan daha çok hoþlanýyorum.

:36:51
Haklýsýn.
:36:54
- Buzlu çay.
- Saðol.

:36:57
- Üzgünüm, limon ister misin?
- Hayýr, bu mükemmel.


Önceki.
sonraki.