Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:00
Bu üzerinde çalýþtýðým
kiþisel bir proje.

:36:03
Bana hiç mantýklý gelmiyor.
Anlarsýn, oradaydým.

:36:04
Ne tür bir kiþisel proje?
:36:07
Benim kendimle ilgili tek fikrim yokken,
:36:09
- Ne?
- Ne tür bir kiþisel proje?

:36:10
kalkýp sana açýklayabilmeli miyim?
:36:13
Ve neden? Söyle bana neden.
:36:14
Eee diðer herkesinki gibi
bir kiþisel proje.

:36:17
Neden kendimi sana açýklamak zorundayým?
:36:19
Çünkü belki sana yardým edebilirim.
:36:19
Benimki sadece biraz daha...
kiþisel, galiba.

:36:23
- Hangi konuda yardým?
- Sorunun.

:36:25
Donna kim?
:36:27
Sorunum mu? Benim sorunum mu var?
:36:27
- Ne? - Donna.
Kasedin üzerinde "Donna" yazýyor.

:36:30
Bu kasabada etrafýma bakýyorum ve John'u
Cynthia'yý ve seni görüyorum, ve ben...

:36:31
Donna, Florida tanýdýðým bir kýzdý.
:36:35
Ah, çýkýyor muydunuz?
:36:37
Karþýlaþtýrýnca kendimi
saðlýklý hissediyorum.

:36:40
Hayýr, tam olarak deðil.
:36:42
Neden bütün kasetlerin
üzerinde kadýn isimleri var?

:36:44
Senin bir sorunun var.
:36:49
Þey kadýnlarla röportaj yapmaktan
erkeklerle yapmaktan daha çok hoþlanýyorum.

:36:51
Haklýsýn.
:36:54
- Buzlu çay.
- Saðol.

:36:57
- Üzgünüm, limon ister misin?
- Hayýr, bu mükemmel.

:37:00
Benim bir sürü sorunum var.
:37:01
Yani, bunlarýn hepsi...röportaj, ha?
:37:05
- Eh, evet.
- Birini izleyebilir miyiz?

:37:09
Hayýr, ben... Hayýr.
:37:10
Ama onlar bana ait.
:37:12
Neden?
:37:15
Sen öyle olduðunu düþünüyorsun,
ama onlar deðiller.

:37:16
Eee, projemde kullandýðým herkese...
:37:19
Bu odada konuþan herkes sorununun
bir parçasý oluyor.

:37:19
kasetleri benden baþkasýnýn
seyretmiyeceðine dair söz verdim.

:37:23
Seninle iliþki kuran herkes.
:37:25
Röportajlar ne hakkýnda?
:37:29
Röportajlar seks hakkýnda.
:37:29
Senin sorunun parçasý
olmak istemezdim, ama oldum.

:37:34
Kocamý terkediyorum,
:37:34
Seks mi?
:37:36
belki öyle yada böyle olacaktý,
ama þimdi nedeni þu an yaptýðým þey.

:37:38
Seksle ilgili ne?
:37:43
Bir parça da senin yüzünden.
:37:43
Eee, seksle ilgili her þey.
:37:48
Ne gibi?
:37:51
Sen hayatýmý etkiledin.
:37:52
Ne yaptýlar, ne yaparlar,
:37:55
ne yapmak isterler de söylemeye çekinirler,
yapmalarý istense bile ne yapmazlar...

:37:59
Bu olmak zorunda deðil.

Önceki.
sonraki.