Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:37:00
Benim bir sürü sorunum var.
:37:01
Yani, bunlarýn hepsi...röportaj, ha?
:37:05
- Eh, evet.
- Birini izleyebilir miyiz?

:37:09
Hayýr, ben... Hayýr.
:37:10
Ama onlar bana ait.
:37:12
Neden?
:37:15
Sen öyle olduðunu düþünüyorsun,
ama onlar deðiller.

:37:16
Eee, projemde kullandýðým herkese...
:37:19
Bu odada konuþan herkes sorununun
bir parçasý oluyor.

:37:19
kasetleri benden baþkasýnýn
seyretmiyeceðine dair söz verdim.

:37:23
Seninle iliþki kuran herkes.
:37:25
Röportajlar ne hakkýnda?
:37:29
Röportajlar seks hakkýnda.
:37:29
Senin sorunun parçasý
olmak istemezdim, ama oldum.

:37:34
Kocamý terkediyorum,
:37:34
Seks mi?
:37:36
belki öyle yada böyle olacaktý,
ama þimdi nedeni þu an yaptýðým þey.

:37:38
Seksle ilgili ne?
:37:43
Bir parça da senin yüzünden.
:37:43
Eee, seksle ilgili her þey.
:37:48
Ne gibi?
:37:51
Sen hayatýmý etkiledin.
:37:52
Ne yaptýlar, ne yaparlar,
:37:55
ne yapmak isterler de söylemeye çekinirler,
yapmalarý istense bile ne yapmazlar...

:37:59
Bu olmak zorunda deðil.
:38:03
Aklýma gelen her þey. Ah, buzun.
:38:06
Dokuz yýlýmý bu olmasýn diye hayatýmý
yapýlandýrmakla harcadým.

:38:11
- Sadece soru mu soruyorsun?
- Evet.

:38:17
Onlar da cevaplýyor?
:38:20
Evet. Ee...
:38:22
Çoðun. Bazen de bir þeyler yapýyorlar.
:38:25
- Sana mý?
- Hayýr, ee...kamera için.

:38:32
- Graham, bu öylesine...
- Bunun üzgünüm.

:38:36
Hayýr, üzgünüm.
Bunun üzgünüm, ve...

:38:40
- Ben...ben gidiyorum.
- Tamam, ben alýrým.

:38:44
- Tamam. Evet. Pekala.
- Hoþca kal.

:38:58
Seninle tanýþmak istemiyor.

Önceki.
sonraki.