Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:11
Ah.
:43:13
Sanýrým anlýyorum.
:43:15
Oh,öyle mi? Ne anlýyorsun?
:43:18
Eðer bunlar Ann'ý çýlgýna çevirdiyse,
cinsel þeyler olmalýlar.

:43:22
Bunlar senin kýzlarla
seviþirken çektiðin kasetler mi?

:43:25
- Hayýr, tam olarak deðil.
- Ya öyledir ya deðildir.Hangisi?

:43:29
- Neden seni çekmeme izin vermiyorsun?
- Ne yaparken?

:43:35
- Konuþurken.
- Ne hakkýnda?

:43:38
Seks. Cinsel tarihin,
cinsel tercihlerin.

:43:46
- Sana bunu konuþacaðýmý düþündüren ne?
- Hiç bir þey.

:43:54
- Ve sen sadece soru soracaksýn?
- Ben sadece soru soracaðým.

:43:59
- Hepsi bu mu?
- Hepsi bu.

:44:05
Seni bu mu tahrik ediyor? Kadýnlarý
seks deneyimlerini anlatýrken çekmek?

:44:11
- Evet.
- Kasetleri baþka birisi izleyebilir mi?

:44:14
Kesinlikle hayýr. Kasetleri ben hariç
kimse izleyemez.

:44:18
Ne kadar sürecek?
:44:22
Pekala, bu sana baðlý.
Bir kadýnýnki sadece üç dakika sürdü.

:44:28
Baþkasý ise 3 tane iki saatlik doldurdu.
:44:33
Nasýl baþlýyoruz?
:44:36
Ben kamerayý çalýþtýrýyorum
ve sen konuþmaya baþlýyorsun.

:44:41
Ayakta mý yoksa oturarak mý?
:44:43
- Nasýl tercih edersen?
- Oturmayý tercih ederim.

:44:54
Hazýr mýsýn?

Önceki.
sonraki.