Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:03
Tamam, kayýttayým.
:45:06
- Bana adýný söyle.
- Cynthia... Patrice... Bishop.

:45:10
- Günlük sesinle konuþabilirsin.
- Tamam.

:45:15
Pekala bana ilk cinsel deneyimini anlat.
:45:22
Ee...
:45:24
Ýlk cinsel deneyimimi mi yoksa
ilk cinsel birleþmemi mi?

:45:27
- Ýlk cinsel deneyimini.
- Cinsel deneyim.

:45:38
Ben......sekiz yaþýndaydým.
:45:43
Ve, ah...
Þöyle bir þey mi...?Evet, tamam.

:45:49
Ben sekiz yaþýndaydým ve.. ee..
Michael Green, ki o da sekiz yaþýndaydý,

:45:56
beni iþerken seyredip
seyredemeyeceðini sordu.

:45:59
ben de ona sen yaparken de ben
seyredeceksem olur, dedim.

:46:03
Sonra evimizin yanýndaki koruya gittik.
:46:08
Korktuðunu farkettim çünkü
"Bayanlar önden!" deyip duruyordu.

:46:14
Sonra kýsa pantolonumu indirdim
ve iþedim...

:46:19
ben daha bitirmeden kaçýp gitmiþti.
:46:24
Bu konuyu daha sonra hiç konuþtunuz mu?
:46:27
Hayýr! Yazýn kalanýnda benden
kaçtý filan,

:46:30
sonra da ailesi taþýndý.
:46:34
Cleveland'a, esasýnda.
:46:37
Ne büyük utanç.
:46:41
Ne zaman nihayet bir penis gördün?
:46:45
14 yaþýmdayken.
:46:49
Ee, ne düþündün?
:46:51
Umduðun gibi çýktý mý?

Önceki.
sonraki.