Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:03
Sonra evimizin yanýndaki koruya gittik.
:46:08
Korktuðunu farkettim çünkü
"Bayanlar önden!" deyip duruyordu.

:46:14
Sonra kýsa pantolonumu indirdim
ve iþedim...

:46:19
ben daha bitirmeden kaçýp gitmiþti.
:46:24
Bu konuyu daha sonra hiç konuþtunuz mu?
:46:27
Hayýr! Yazýn kalanýnda benden
kaçtý filan,

:46:30
sonra da ailesi taþýndý.
:46:34
Cleveland'a, esasýnda.
:46:37
Ne büyük utanç.
:46:41
Ne zaman nihayet bir penis gördün?
:46:45
14 yaþýmdayken.
:46:49
Ee, ne düþündün?
:46:51
Umduðun gibi çýktý mý?
:47:00
Hayýr. Tam olarak deðil. Ben...
:47:07
Ben... Kafamda söyle çizmiþtim, ee..
:47:13
Damarlarý filan olacaðýný sanmýyordum.
:47:17
Bir deney tüpü gibi düz olur sanmýþtým.
:47:22
Tuhaf, þimdi bunu düþünmek.
:47:30
Bana organýn kendisi ayrýk
birþeymiþ gibi göründü, ayrýk bir varlýk gibi.

:47:38
Yani, sonunda adam onu çýkarýp
ben ona bakýp dokanabildiðimde...

:47:43
Ona baðlý bir adam olduðunu unuttum.
:47:45
Adam benimle konuþtuðunda
sahiden korkmuþtum.

:47:50
- Ne söyledi?
- Ellerimin iyi olduðunu söyledi.

:47:58
Sonra ne oldu?

Önceki.
sonraki.