Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:00
Hayýr. Tam olarak deðil. Ben...
:47:07
Ben... Kafamda söyle çizmiþtim, ee..
:47:13
Damarlarý filan olacaðýný sanmýyordum.
:47:17
Bir deney tüpü gibi düz olur sanmýþtým.
:47:22
Tuhaf, þimdi bunu düþünmek.
:47:30
Bana organýn kendisi ayrýk
birþeymiþ gibi göründü, ayrýk bir varlýk gibi.

:47:38
Yani, sonunda adam onu çýkarýp
ben ona bakýp dokanabildiðimde...

:47:43
Ona baðlý bir adam olduðunu unuttum.
:47:45
Adam benimle konuþtuðunda
sahiden korkmuþtum.

:47:50
- Ne söyledi?
- Ellerimin iyi olduðunu söyledi.

:47:58
Sonra ne oldu?
:48:02
Sonra...
:48:04
Sonra ben ellerimi hareket ettirmeye
baþladým, o da konuþmayý kesti.

:48:30


Önceki.
sonraki.