Night of the Living Dead
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Nç... ðî ir mana tçvoèa Redþija mâja.
:28:04
Viòa un manas mâsîcas Satèelas.
:28:07
Mans tçvocis ir miris, zvçru.
Es pieskâros viòam, viòð bija lîí-auksts.

:28:12
- Tâ ir patiesîba.
- Mçs varam aprunâties pagrabâ.

:28:16
Mçs atnâcâm, lai pabûtu
ar Satèelu.

:28:19
Radio teica, ka ðeit ir problçmas.
Mçs neko neredzçjâm.

:28:24
- Mçs to jau esam dzirdçjuði!
- Es to nedzirdçju, Kuper.

:28:30
Turpini, Tom.
:28:33
Es un Dþudija Roze atnâcâm,
kâ es jau teicu.

:28:36
Pçc desmit minûtçm,
Mr. Kupers klauvçja pie durvîm.

:28:40
Kâ jûs ðurp nokïuvât?
:28:43
Mçìini uzzinât,
vai kâdam nav maðînas?

:28:46
Mana ir salauzta,
bet sîkajam tâdas nav.

:28:51
Kâ tad tu, Mr. Ben?
Tu arî neizskaties, pçc kaimiòa.

:28:56
Furgons. Ârâ. Bez benzîna.
:28:59
Benzîns? Evans-Sitija ir piecu jûdþu attâlumâ.
Mçs varam izvilkt.

:29:04
Un ko ja nç?
Gribi riskçt?

:29:08
Piedevâm, Evans-Sitijâ ir kara zona.
Es tur biju.

:29:12
Vajadzçs stipri vairâk,
kâ piecas jûdzes, lai dabûtu palîdzîbu.

:29:16
Ârâ aiz bûdas ir benzîntanks.
Mans tçvocis to tur slçgtu.

:29:21
- Vai zini, kur ir atslçga?
- Nç, bet varu pameklçt.

:29:27
Vçlâk, ne tagad.
Tas varçtu prasît laiku.

:29:32
Mums jâizdomâ ko darît.
Pabeidz savu stâstu, Tom.

:29:37
Tas ir "ûdens"! Ja taisamies
kaut ko darît, tad daram.

:29:40
Patusçties un pamuldçt mçs varam pagrabâ,
kur tas ir droði.

:29:44
- Nedomâju, ka tas ir gudri.
- Kâ to saprast?

:29:47
Nedomâju, ka ieslçgt sevi pagrabâ
ir gudra doma.

:29:51
Gribu zinât, kâdas vçl iespçjas mums ir.
:29:54
Kâdas iespçjas? Un vispâr,
kas tev ïâva lemt par mums?

:29:58
Es nelemju par tevi.
Es domâju, par savu paða pçcpusi.


prev.
next.