Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:08
Bu sabah seni ne engelledi, Heidi?
:15:10
- Arabamý çalýþtýramadým.
- Külüstürle çok uðraþýyorsun ha?

:15:17
Siz Almanlar'ýn dakik olduðunuzu sanýrýdým.
:15:25
Umursadýðýn tek zamanýn, Bobby,
zaman öldürmek olduðunu sanýrdým.

:15:30
- Çýkýyor musun, Shelly?
- Evet, eve gidiyorum.

:15:33
Antrenmana gideceðim.
Seni de býrakabilirim.

:15:38
Harika olur, saðol.
:15:47
Ýþte sizin için bir melodi.
:15:53
Norma...
:15:56
...seni rüyalarýmda göreceðim.
:15:59
Önce ben seni görmezsem.
:16:02
Yapmayacaðým bir þey yapma.
:16:17
- Sanýrým bizi biliyor.
- Norma mý?

:16:23
Hayýr, çok zor.
Bence senin için çýldýrýyor.

:16:55
Fransa'da mutluluk saati.
:16:58
Hadi, kovboy.
Yak ateþini.


Önceki.
sonraki.