Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
Yapmayacaðým bir þey yapma.
:16:17
- Sanýrým bizi biliyor.
- Norma mý?

:16:23
Hayýr, çok zor.
Bence senin için çýldýrýyor.

:16:55
Fransa'da mutluluk saati.
:16:58
Hadi, kovboy.
Yak ateþini.

:17:00
Tamam, evden önce biraz ýsýnma.
:17:09
Seni ýsýttýðýmý sanýyordum.
:17:12
Bebeðim, bir roketten bile ötesin.
:17:17
Bir cep roketi.
:17:20
Peki þimdi hangi bölümdeyiz?
:17:25
Senin ihtiyarýn hala yolda olduðuna
emin misin?

:17:28
Evet, dün gece Butte'tan aradý.
:17:31
Orasý oldukça uzaktýr
ve kamyonunda telefon yok.

:17:35
Endiþelenmeyi býrak ve iþine baþla.
:17:43
Butte!
:17:45
Geri!
:17:52
Seni sonra ararým.

Önceki.
sonraki.