Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:00
Tamam, evden önce biraz ýsýnma.
:17:09
Seni ýsýttýðýmý sanýyordum.
:17:12
Bebeðim, bir roketten bile ötesin.
:17:17
Bir cep roketi.
:17:20
Peki þimdi hangi bölümdeyiz?
:17:25
Senin ihtiyarýn hala yolda olduðuna
emin misin?

:17:28
Evet, dün gece Butte'tan aradý.
:17:31
Orasý oldukça uzaktýr
ve kamyonunda telefon yok.

:17:35
Endiþelenmeyi býrak ve iþine baþla.
:17:43
Butte!
:17:45
Geri!
:17:52
Seni sonra ararým.
:18:10
Leland, çok üzgünüm.
:18:13
17 yaþýnda.
:18:21
- Lee, bunu yapmandan nefret edeceðim.
- Hayýr, onu görmeliyim.

:18:26
Küçük kýzýma ne yaptýklarýný görmeliyim.
:18:57
Bebeðim!

Önceki.
sonraki.