Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:17
Bobby Briggs, seni arýyorlar.
:20:20
- Kim?
- Þerif.

:20:22
Ýþte okuldayým.
:20:29
Hey, Snake.
:20:32
- Bir þeyler oluyor.
- Nerede?

:20:35
- Þaka yaptýðýmý mý sanýyorsun?
- Ne, endiþelenmek mi?

:20:38
Bobby, ofiste bekleniyorsun.
:20:41
- Kim çaðýrýyor?
- Hemen þimdi, genç adam.

:20:47
Dikkatli ol.
:21:03
- Terry Franklin?
- Burada.

:21:05
- Martha Grimes?
- Burada.

:21:07
- Donna Hayward?
- Burada.

:21:09
- Audrey Horne?
- Burada.

:21:11
- James Hurley?
- Evet.

:21:15
Afedersiniz. Sýnýf 106 mý?
:21:19
Bobby Briggs bu sýnýfta mý?
:21:22
Hayýr, o 107'de.
107.

:21:25
- Bir dakika konuþabilir miyiz?
- Elbette.

:21:36
...açýklama yapacak.
:21:42
Zaman ayýrdýðýnýz için teþekkürler.

Önceki.
sonraki.