Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:22:09
Müdür bir açýklama yapacak.
:22:27
Size söyledim.
:22:28
Her zamanki gibi erkenden kalktým.
Her zamanki gibi koþmaya gittim.

:22:33
RR'de kahvaltý ettim...
:22:35
...ve antrenmana gitmedim
çünkü caným istemedi.

:22:38
Neden, Bobby?
Bir þeye mi kýzmýþtýn?

:22:42
Bir sorun mu vardý?
Anlatmak ister misin?

:22:45
Bakýn, çocuklar, ne yaptým?
Neler oluyor?

:22:49
Bay Wolchezk, tüm okulda dedikodular var.
:22:51
En iyisi sizden duymalarý.
:22:54
Bay Wolchezk, neden bir duyuru yapmýyorsunuz?
:22:58
- Þimdi mi?
- Þimdi zamanýdýr.

:23:01
Afedersiniz.
:23:04
Ne var, Þerif?
Neler oluyor?

:23:09
Bobby, bana bak.
:23:12
Kýz arkadaþýn Laura Palmer öldürüldü.
:23:16
Þafaktan hemen sonra bulundu.
:23:20
Dün gece seninleydi ve sen de
bu sabah olman gereken yerde deðildin.

:23:26
Arkadaþlar sana haklarýný okudular mý?
:23:30
Evet ama nedenini bilmiyordum.
:23:34
- Laura öldü mü?
- Evet.

:23:37
Sana okunan haklarý anladýn mý?
:23:43
Onu öldürdüðümü mü düþünüyorsunuz?
:23:45
Bobby, ailene telefon edebilirsin...
:23:48
...ve onlar da tekrar konuþtuðumuzda
yanýnda olacak bir avukat ayarlarlar.

:23:53
Andy, Bobby'yi telefon etmeye götür.

Önceki.
sonraki.