Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:01
Afedersiniz.
:23:04
Ne var, Þerif?
Neler oluyor?

:23:09
Bobby, bana bak.
:23:12
Kýz arkadaþýn Laura Palmer öldürüldü.
:23:16
Þafaktan hemen sonra bulundu.
:23:20
Dün gece seninleydi ve sen de
bu sabah olman gereken yerde deðildin.

:23:26
Arkadaþlar sana haklarýný okudular mý?
:23:30
Evet ama nedenini bilmiyordum.
:23:34
- Laura öldü mü?
- Evet.

:23:37
Sana okunan haklarý anladýn mý?
:23:43
Onu öldürdüðümü mü düþünüyorsunuz?
:23:45
Bobby, ailene telefon edebilirsin...
:23:48
...ve onlar da tekrar konuþtuðumuzda
yanýnda olacak bir avukat ayarlarlar.

:23:53
Andy, Bobby'yi telefon etmeye götür.
:24:02
Onu seviyordum.
:24:05
O da beni seviyordu.
:24:08
Antrenmana gitmediðim için kýz arkadaþýmý
öldürdüðümü mü düþünüyorsunuz?
Kafayý yemiþsiniz!

:24:13
Çek ellerini!
:24:15
Bobby, bunu daha sonra konuþacaðýz.
:24:21
Lütfen dikkat.
Ben Müdür Wolchezk.

:24:26
Sizlere sýnýf arkadaþýnýz...
:24:31
...Laura Palmer'ýn bu sabah ölü bulunduðunu
belirtmekten büyük üzüntü duyuyorum.

:24:38
Bu hepimiz için korkunç bir an.
:24:43
Onu tanýyan hepimiz için.
Arkadaþlarý, ailesi.

:24:51
Bu olayý atlatmak için...
:24:53
...hepimizin birbirimize yardýmcý
olmamýz çok önemli.


Önceki.
sonraki.