Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:02
Onu seviyordum.
:24:05
O da beni seviyordu.
:24:08
Antrenmana gitmediðim için kýz arkadaþýmý
öldürdüðümü mü düþünüyorsunuz?
Kafayý yemiþsiniz!

:24:13
Çek ellerini!
:24:15
Bobby, bunu daha sonra konuþacaðýz.
:24:21
Lütfen dikkat.
Ben Müdür Wolchezk.

:24:26
Sizlere sýnýf arkadaþýnýz...
:24:31
...Laura Palmer'ýn bu sabah ölü bulunduðunu
belirtmekten büyük üzüntü duyuyorum.

:24:38
Bu hepimiz için korkunç bir an.
:24:43
Onu tanýyan hepimiz için.
Arkadaþlarý, ailesi.

:24:51
Bu olayý atlatmak için...
:24:53
...hepimizin birbirimize yardýmcý
olmamýz çok önemli.

:25:00
Polis her birinize...
:25:06
...Laura'nýn...
:25:11
...dün okuldan sonra...
:25:14
...ya da dün akþam neler yaptýðýný...
:25:16
...bilip bilmediðinizi sormamý istedi.
:25:21
Bugünkü tüm dersler iptal edildi...
:25:25
...ama gitmeden önce hepinizi...
:25:31
...Laura'nýn anýsýna bir saygý duruþuna...
:25:38
...katýlmaya davet ediyorum.

Önceki.
sonraki.