Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:00
Polis her birinize...
:25:06
...Laura'nýn...
:25:11
...dün okuldan sonra...
:25:14
...ya da dün akþam neler yaptýðýný...
:25:16
...bilip bilmediðinizi sormamý istedi.
:25:21
Bugünkü tüm dersler iptal edildi...
:25:25
...ama gitmeden önce hepinizi...
:25:31
...Laura'nýn anýsýna bir saygý duruþuna...
:25:38
...katýlmaya davet ediyorum.
:26:53
Þimdi onunla konuþabilirsin, Harry.
:26:57
Laura'yý en son ne zaman gördünüz, Bayan Palmer?

Önceki.
sonraki.