Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:53
Þimdi onunla konuþabilirsin, Harry.
:26:57
Laura'yý en son ne zaman gördünüz, Bayan Palmer?
:27:05
- Ne zaman mý?
- Evet.

:27:08
Dokuz civarý olmalý.
:27:12
Evet, saat dokuz...
:27:19
...akþam.
:27:21
Bobby'den gelmiþti...
:27:26
...ve yukarý çýkýyordu.
:27:30
Þuradaki merdivenlerden.
:27:39
- Yukarýda kim var?
- Kocanýz ve adamlarýmdan biri.

:27:50
Seslerden o olmadýðýný söyleyebilirim.

Önceki.
sonraki.