Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:05
- Ne zaman mý?
- Evet.

:27:08
Dokuz civarý olmalý.
:27:12
Evet, saat dokuz...
:27:19
...akþam.
:27:21
Bobby'den gelmiþti...
:27:26
...ve yukarý çýkýyordu.
:27:30
Þuradaki merdivenlerden.
:27:39
- Yukarýda kim var?
- Kocanýz ve adamlarýmdan biri.

:27:50
Seslerden o olmadýðýný söyleyebilirim.
:28:10
Günlüðü.
:28:15
Bunun anahtarýnýn nerede olduðunu
biliyor musunuz, efendim?

:28:20
- Onu almak zorunda mýsýnýz?
- En kýsa zamanda geri getireceðiz.

:28:41
Size bir þey söyledi mi?
:28:47
Hayýr.
:28:50
Ýyi geceler dedi.
:28:54
Ben de "Ýyi geceler" dedim.

Önceki.
sonraki.