Twin Peaks
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:10
Günlüðü.
:28:15
Bunun anahtarýnýn nerede olduðunu
biliyor musunuz, efendim?

:28:20
- Onu almak zorunda mýsýnýz?
- En kýsa zamanda geri getireceðiz.

:28:41
Size bir þey söyledi mi?
:28:47
Hayýr.
:28:50
Ýyi geceler dedi.
:28:54
Ben de "Ýyi geceler" dedim.
:29:01
"Ýyi geceler, tatlým."
:29:18
Bayan Palmer, hatýrlayabiliyor musunuz...
:29:21
Hiç telefon görüþmesi yaptý mý?
:29:27
Telefonunun bir kez çaldýðýný duydum.
:29:33
- Kaç civarý?
- Kim olduðunu bilmiyorum.

:29:43
Harry.
:29:49
Arayan Lucy. Deðirmende çalýþanlardan
biri aramýþ, Janek Pulaski.

:29:54
Kýzýnýn dün gece eve gelmediðini...
:29:57
...ve bu sabah da okulda olmadýðýný söylemiþ.

Önceki.
sonraki.